Close

noworoczne postanowienia

Z Nowym Rokiem świeżym okiem...

noworoczne postanowienia fotograficzne

czy­li ra­chu­nek za rok ubie­gły i obiet­ni­ce na przy­szłość – no­wo­rocz­ne po­sta­no­wie­nia fo­to­gra­ficz­ne. Z każ­dym No­wym Ro­kiem jest szan­sa by coś zmie­nić. Moż­na zmie­nić ciu­chy, sa­mo­chód, pra­cę. Moż­na zmie­nić ko­lor wło­sów i fry­zu­rę. To jest sto­sun­ko­wo pro­ste, choć wy­ma­ga pie­nię­dzy. Ro­bi­my ra­chu­nek (su­mie­nia też) za ze­szły rok i so­len­nie obie­cu­je­my so­bie, że coś się […]

Czytaj więcej