Close

noworoczne postanowienia

Z Nowym Rokiem świeżym okiem...

noworoczne postanowienia fotograficzne

czy­li rachu­nek za rok ubie­gły i obiet­ni­ce na przy­szłość – nowo­rocz­ne posta­no­wie­nia foto­gra­ficz­ne. Z każ­dym Nowym Rokiem jest szan­sa by coś zmie­nić. Moż­na zmie­nić ciu­chy, samo­chód, pra­cę. Moż­na zmie­nić kolor wło­sów i fry­zu­rę. To jest sto­sun­ko­wo pro­ste, choć wyma­ga pie­nię­dzy. Robi­my rachu­nek (sumie­nia też) za zeszły rok i solen­nie obie­cu­je­my sobie, […]

Czytaj więcej