Close

olympus om-1

Olympus OM‑1

Olympus OM-1

Olym­pus OM‑1 – pra­przo­dek apa­ra­tów cy­fro­wych. Apa­rat Olym­pus OM‑1 wpro­wa­dzo­no na ry­nek w 1973 roku. Lu­strzan­ka je­d­no-obie­k­ty­­wo­­wą Olym­pus OM‑1 od­nio­sła ogrom­ny suk­ces, o czym świad­czy fakt, że mo­del ten fir­ma Olym­pus pro­du­ko­wa­ła przez kil­ka­na­ście na­stęp­nych lat. Jak na ów­cze­sne cza­sy lu­strzan­ka ta po­sia­da­ła wie­le in­no­wa­cji, a roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne i ma­te­ria­ło­we były ro­dem z tech­no­lo­gii ko­smicz­nej.

Czytaj więcej