Close

olympus om1

Olympus OM1

Olympus OM1

Olym­pus OM1 – pra­przo­dek apa­ra­tów cy­fro­wych. W roku 1973 wpro­wa­dzo­no na ry­nek lu­strzan­kę je­d­no-obie­k­ty­­wo­­wą Olym­pus OM1. Był to ogrom­ny suk­ces, o czym świad­czy fakt, że mo­del ten pro­du­ko­wa­ny był przez kil­ka­na­ście na­stęp­nych lat. Jak na ów­cze­sne cza­sy lu­strzan­ka ta po­sia­da­ła wie­le in­no­wa­cji, a roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne i ma­te­ria­ło­we były ro­dem z tech­no­lo­gii ko­smicz­nej.

Czytaj więcej