Close

pomiar światła

Białe jest złote, czy niebieskie?

tadeusz wierzbicki maski

Tech­no­lo­gicz­ne roz­ter­ki do­ku­men­ta­li­sty. Ta­de­usz Wierz­bic­ki Ma­ski – to je­den z wie­lu pro­jek­tów ar­ty­sty re­ali­zo­wa­nych od wie­lu lat i zna­nych na ca­łym świe­cie. To pro­jek­cje świa­tła od­bi­ja­ne­go od spe­cjal­nie spre­pa­ro­wa­nych lu­ster. Zwy­kle pre­zen­to­wa­ne w po­miesz­cze­niach za­mknię­tych np. w po­sta­ci in­stalacji, cza­sa­mi ani­mo­wa­ne na ekra­nie przed pu­blicz­no­ścią, na żywo. Zwy­kle zdję­cia do­ku­men­tal­ne z tych dzia­łań były cza­r­no-bia­­łe, bo […]

Czytaj więcej

Światłomierz Lumu – prawdziwe naświetlanie zdjęć

światłomierz lumu

Mała rzecz, a cie­szy – ze­wnętrz­ny świa­tło­mierz Lumu Ja­koś tak się skła­da, że pi­szę ostat­nio o po­wro­tach pro­du­cen­tów sprzę­tu fo­to­gra­ficz­ne­go do kla­sycz­nych, do­brych i spraw­dzo­nych roz­wią­zań, np. nowy mo­del Le­ica M‑D. Od po­my­słu przed­sta­wio­ne­go w 2013 roku na Kick­star­te­rze, ob­ser­wo­wa­łem pro­jekt mło­dych kon­struk­to­rów ze Sło­we­nii. Uda­ło się i fi­nal­nie prze­kształ­cił się on w peł­no­war­to­ścio­wy, ze­wnętrz­ny świa­tło­mierz Lumu. […]

Czytaj więcej