Close

profile ICC

Adobe DNG Profile Editor vs. X Rite ColorChecker Passport – ale o co chodzi?

adobe dng profile editor

Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor czy X Rite Color­Chec­ker Pas­sport – czy­li spór o wyż­szość świąt Wiel­kiej Nocy nad Boże­go Naro­dze­nia. Jakiś czas temu pisa­łem o X Rite Color­Chec­ker Pas­sport jako o bar­dzo przy­dat­nym narzę­dziu do pra­cy z kolo­ra­mi w post­pro­duk­cji zdjęć. Arty­kuł ten wywo­łał dość dłu­gą dys­ku­sję z jed­nym z czy­tel­ni­ków […]

Czytaj więcej

X Rite ColorChecker Passport. Czy warto?

X Rite Color Checker Passport

W wie­lu opi­sach X Rite Color­Chec­ker Pas­sport, jak rów­nież komen­ta­rzach na forach inter­ne­to­wych, poja­wia się pyta­nie, czy war­to kupo­wać? Prze­cież to tyl­ko balans bie­li, a to moż­na zro­bić na bia­łą kart­kę. Na począ­tek wyja­śnie­nie. X Rite Color­Chec­ker Pas­sport to cały sys­tem słu­żą­cy do kom­plek­so­we­go pro­fi­lo­wa­nia zesta­wu apa­rat – obiek­tyw w […]

Czytaj więcej

Profile ICC – jakie profile?

profile icc

Czy w cza­sach powszech­ne­go dru­ku cyfro­we­go, cyfro­wa dru­kar­nia może nie uży­wać pro­fi­li barw­nych ICC do dru­ku na swo­ich urzą­dze­niach? Oczy­wi­ście, że może! Temat, jak zwy­kłe w takich przy­pad­kach poja­wia się spon­ta­nicz­nie i przy­pad­ko­wo. Poma­ga­łem cór­ce w przy­go­to­wa­niu plan­szy z pro­jek­tem archi­tek­to­nicz­nym. Na koniec trze­ba było go wydru­ko­wać zgod­nie z tym […]

Czytaj więcej