Close

pseudo

Pseudo digital film canister – mój Nikon F‑90 doczeka się cyfrowej ścianki?

silicon film technologies efs-1

Czy Pseu­do – di­gi­tal film ca­ni­ster, może zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać ry­nek i za­po­cząt­ku­je po­wrót kla­sycz­nych apa­ra­tów 35mm? Opra­co­wa­nie cy­fro­wej ścian­ki czy­li pseu­do di­gi­tal film ca­ni­ster, mo­co­wa­nej w miej­sce fil­mu czy klap­ki w apa­ra­tach ana­lo­go­wych, po­dej­mo­wa­ne było już wie­lo­krot­nie. Nie­ste­ty ja­koś nikt z twór­ców nie od­niósł sukcesu?

Czytaj więcej