Close

pseudo

Pseudo digital film canister – mój Nikon F-90 doczeka się cyfrowej ścianki?

silicon film technologies efs-1

Czy Pseu­do – digi­tal film cani­ster, może zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać rynek i zapo­cząt­ku­je powrót kla­sycz­nych apa­ra­tów 35mm? Opra­co­wa­nie cyfro­wej ścian­ki czy­li pseu­do digi­tal film cani­ster, moco­wa­nej w miej­sce fil­mu czy klap­ki w apa­ra­tach ana­lo­go­wych, podej­mo­wa­ne było już wie­lo­krot­nie. Nie­ste­ty jakoś nikt z twór­ców nie odniósł suk­ce­su?

Czytaj więcej