Close

raw

RAW czy JPEG?

raw czy jpeg

RAW czy JPEG? Moja odpo­wiedź brzmi: punkt widze­nia jak zwy­kle zale­ży od punk­tu sie­dze­nia. RAW czy JPEG – jeśli czu­jesz się pro­fe­sjo­na­li­stą, wyda­je się, że nie powi­nie­neś mieć wąt­pli­wo­ści. RAW jest bowiem odpo­wied­ni­kiem nega­ty­wu, co ozna­cza że ze zdję­ciem moż­na zro­bić pra­wie wszyst­ko. I to „wszyst­ko” sta­no­wi jądro pro­ble­mu.

Czytaj więcej