Close

recenzja

List do chłopca z latarką – Grzegorz Dembiński

List do chłopca z latarką Grzegorz Dembiński

Na­le­żę do krę­gu czy­ta­ją­cych osób, jesz­cze czy­ta­ją­cych. Czy­tam głów­nie na czyt­ni­ku. Ale książ­ki fo­to­gra­ficz­ne ku­pu­ję i czy­tam po bo­że­mu, jak daw­niej, cie­sząc się za­pa­chem far­by dru­kar­skiej, sze­le­stem kar­tek i ob­ra­za­mi spły­wa­ją­cy­mi z nich gdzieś w prze­strzeń, gdzie mogą być po­chwy­co­ne przez oczy albo po­rzu­co­ne w obo­jęt­ność.Ostat­nio za­ku­pi­łam książ­kę, obok któ­rej nie mo­głam przejść obo­jęt­nie. Może […]

Czytaj więcej

Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego

Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego

Mniej wię­cej. Fo­to­gra­fie z ar­chi­wum Mar­ka Pia­sec­kie­go. Re­la­cja z wy­sta­wy na in­au­gu­ra­cję no­wej sie­dzi­by Fun­da­cji Ar­che­olo­gia Fo­to­gra­fii i ko­lek­ty­wu Sput­nik Pho­tos. Po re­ali­za­cji wy­sta­wy Zbi­gnie­wa Dłu­ba­ka i na­praw­dę wspa­nia­łej re­ali­za­cji wy­sta­wy Zo­fii Ry­det spo­dzie­wa­łam się no­we­go cu­deń­ka.No cóż, tro­chę się roz­cza­ro­wa­łam, ale tyl­ko tro­chę. Or­ga­ni­za­to­rzy wy­sta­wy – Mniej wię­cej. Fo­to­gra­fie z ar­chi­wum Mar­ka Pia­sec­kie­go zarzekają […]

Czytaj więcej