Close

slajd

Ektachrome powraca

kodak ektachrome

Aż chce się krzyk­nąć, pa­ra­fra­zu­jąc „kla­sy­ków”, Yes, Yes, Yes! Ko­dak Ek­ta­chro­me is back! Po pię­ciu la­tach smut­ku i roz­pa­czy. Po rze­kach prze­la­nych fo­to­gra­ficz­nych łez. Po bez­na­dziej­no­ści cy­fro­wych barw po­wra­ca lub może po­wró­cić do pro­duk­cji, barw­ny dia­po­zy­tyw Ko­dak Ektachrome.

Czytaj więcej