Close

sprzęt fotograficzny

Voigtlander 28mm f/2.0 Ultron VM

Voigtlander 28mm Ultron f/2.0 VM

Bar­dzo do­bry obiek­tyw za roz­sąd­ne pie­nią­dze. Vo­ig­tlan­der 28mm f/2.0 Ul­tron VM zro­bio­ny jest do­kład­nie w sty­lu obiek­ty­wów Le­ica. Taki sam za­kres ob­ro­tu pier­ście­nia ostro­ści, po­dob­ny i tym sa­mym miej­scu uchwyt na pa­lec. Sta­wia­jąc obok sie­bie Vo­ig­tlan­der 28mm Ul­tron f/2.0 VM i Le­ica Elmarit‑M 28mm f/2.8 ASPH mamy wra­że­nie, że to bliź­nia­cze obiek­ty­wy, choć […]

Czytaj więcej

Leica M typ 262 – nowoczesny klasyk

Leica M typ 262

Jesz­cze przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem sprze­da­ży, nowa Le­ica M typ 262 za­czę­ła wy­wo­ły­wać kon­tro­wer­sje. Pierw­sze re­cen­zje, na pod­sta­wie opi­sów tech­nicz­nych i ma­te­ria­łów pra­so­wych, są ne­ga­tyw­ne. Le­ica M typ 262 przez au­to­rów kry­ty­ko­wa­na jest za brak funk­cji Live View i fil­mo­wa­nia. Nie ma Wi-Fi i in­nych obec­nych w mo­de­lach kon­ku­ren­cji funk­cji. Jak moż­na w obec­nych, mu­l­ti-fun­k­cy­j­nych cza­sach po­zba­wiać aparat […]

Czytaj więcej

FAQ: Czy Konost FF żyje? Odpowiedź: Tak, pracujemy dalej.

konost ff rangefinder

Taką od­po­wiedź otrzy­mał je­den z in­ter­nau­tów na py­ta­nie o losy pro­jek­tu Ko­nost FF ran­ge­fin­der. Pi­sa­łem o pro­jek­cie apa­ra­cie Ko­nost FF ran­ge­fin­der bli­sko rok temu. Z na­dzie­ją na nowe otwar­cie w dzie­dzi­nie cy­fro­wych apa­ra­tów dal­mie­rzo­wych. We­dług konost.com pro­jekt się roz­wi­ja, jest w fa­zie te­stów, a sam ze­spół się po­dwo­ił. Nic tyl­ko cze­kać z na­dzie­ją na suk­ces. Czy bę­dzie konkurencją […]

Czytaj więcej

Konost FF – ewolucja czy rewolucja

konost ff rangefinder

Ko­nost FF – cy­fro­wy dal­mierz Cała se­ria apa­ra­tów Ko­nost ma po­ja­wić się na ryn­ku w przy­szłym roku. Fla­go­wym mo­de­lem ma być Ko­nost FF. Apa­rat, któ­ry wg. spe­cy­fi­ka­cji pro­du­cen­ta nic nie ma!? Nie ma po­rów­nu­jąc do obec­nych apa­ra­tów. Brak wszel­kich pro­gra­mów na­świe­tla­nia, au­to­fo­cu­sa, wy­ra­fi­no­wa­nych „po­lep­sza­czy” ob­ra­zu itp. Ale przez mak­sy­mal­ne uprosz­cze­nie funkcji […]

Czytaj więcej