Close

sprzęt fotograficzny

Leica M typ 262 – nowoczesny klasyk

Leica M typ 262

Jesz­cze przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem sprze­da­ży, nowa Leica M typ 262 zaczę­ła wywo­ły­wać kon­tro­wer­sje. Pierw­sze recen­zje, na pod­sta­wie opi­sów tech­nicz­nych i mate­ria­łów pra­so­wych, są nega­tyw­ne. Leica M typ 262 przez auto­rów kry­ty­ko­wa­na jest za brak funk­cji Live View i fil­mo­wa­nia. Nie ma Wi-Fi i innych obec­nych w mode­lach kon­ku­ren­cji funk­cji. Jak […]

Czytaj więcej

FAQ: Czy Konost FF żyje? Odpowiedź: Tak, pracujemy dalej.

konost ff digital rangefinder

Taką odpo­wiedź otrzy­mał jeden z inter­nau­tów na pyta­nie o losy pro­jek­tu Konost FF ran­ge­fin­der. Pisa­łem o pro­jek­cie apa­ra­cie Konost FF ran­ge­fin­der bli­sko rok temu. Z nadzie­ją na nowe otwar­cie w dzie­dzi­nie cyfro­wych apa­ra­tów dal­mie­rzo­wych. Według konost.com pro­jekt się roz­wi­ja, jest w fazie testów, a sam zespół się podwo­ił. Nic tyl­ko […]

Czytaj więcej

Konost FF – ewolucja czy rewolucja

konost ff digital rangefinder

Konost FF – cyfro­wy dal­mierz Cała seria apa­ra­tów Konost ma poja­wić się na ryn­ku w przy­szłym roku. Fla­go­wym mode­lem ma być Konost FF. Apa­rat, któ­ry wg. spe­cy­fi­ka­cji pro­du­cen­ta nic nie ma!? Nie ma porów­nu­jąc do obec­nych apa­ra­tów. Brak wszel­kich pro­gra­mów naświe­tla­nia, auto­fo­cu­sa, wyra­fi­no­wa­nych „polep­sza­czy” obra­zu itp. Ale przez mak­sy­mal­ne uprosz­cze­nie […]

Czytaj więcej