Close

Stroppa

Pasek do aparatu Stroppa

pasek do aparatu Stroppa

Dla­cze­go mamy sobie nie umi­lić nasze­go foto­gra­ficz­ne­go życia i nie nosić naszych apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych na ład­nych paskach? Dla­cze­go po zapła­ce­niu tysię­cy zło­tych za apa­rat mamy jesz­cze uży­wać fir­mo­we­go i prze­waż­nie paskud­ne­go kawał­ka sze­ro­kiej taśmy z wiel­kim logo pro­du­cen­ta i być bez­płat­nym słu­pem rekla­mo­wym? Pasek do apa­ra­tu Strop­pa może być alter­na­ty­wą? […]

Czytaj więcej