Close

tablet graficzny

Veikk VK2200 Pen Display – dobre rokowania

Veikk VK2200 Pen Display

Po­wo­li Wa­com prze­sta­je być oczy­wi­stym wy­bo­rem przy wy­bo­rze ta­ble­tu gra­ficz­ne­go. Od ja­kie­goś cza­su do­stęp­ne są na ryn­ku ta­ble­ty Hu­ion, któ­re – choć wciąż w po­wszech­nej opi­nii sto­ją pół­kę ni­żej – ce­no­wo biją Wa­co­ma na gło­wę. Na pol­ski ry­nek wcho­dzi rów­nież fir­ma Ve­ikk z mo­de­lem Ve­ikk VK2200 Pen Di­splay, o któ­rym to ta­ble­cie dzisiaj […]

Czytaj więcej

Tablet graficzny Veikk A50 – dla każdego

Tablet graficzny Veikk A50

Ta­blet gra­ficz­ny Ve­ikk A50 jest dla każ­de­go, no może po­mi­ja­jąc użyt­kow­ni­ków Wa­com In­tu­os Pro… 🙂 Dla­cze­go? Z bar­dzo pro­ste­go po­wo­du. In­tu­osy Pro są na ryn­ku ta­kich urzą­dzeń czymś w ro­dza­ju „wzor­ca z Se­vres”? A wzo­rzec ma to do sie­bie, że bar­dzo trud­no go za­stą­pić in­nym wzor­cem. Użyt­kow­nik Wa­co­ma osią­gnął stan ZEN i nie bę­dzie już zmieniał […]

Czytaj więcej