Close

torba fotograficzna

Peak Design Everyday Sling 6L v2

Peak Design Everyday Sling 6L v2

Peak De­sign Eve­ry­day Sling 6l v2 czy­li kom­pro­mis mak­sy­mal­ny, któ­ry moż­na było osią­gnąć cał­kiem ma­łym kosz­tem. Od za­wsze szu­ka­łem uni­wer­sal­nej tor­by fo­to­gra­ficz­nej. Pierw­szą zro­bi­łem sam. Może nie tyle zro­bi­łem co prze­ro­bi­łem na swo­je po­trze­by. Ale w mia­rę po­więk­sza­nia się ilo­ści sprzę­tu fo­to­gra­ficz­ne­go uni­wer­sal­ność mo­ich to­reb fo­to­gra­ficz­nych za­czę­ła być pro­ble­mem. Ko­lej­ne torby […]

Czytaj więcej

Domke F‑3x Ballistic – powrót torby marnotrawnej

domke f-3x super compact ballistic series shoulder bag

Wła­ści­wie to ja ska­za­łem swo­ją Dom­ke F‑3x Bal­li­stic na wy­gna­nie, w sza­fie. Tyl­ko i wy­łącz­nie za wy­gląd. Jak moż­na było po­trak­to­wać ko­goś – coś w ten spo­sób, za lata wier­nej pra­cy? Wy­rzu­ty su­mie­nia za­spo­ko­jo­ne, te­raz do rze­czy. Fir­ma Dom­ke to tra­dy­cja ro­dem z lat 70-tych XX wie­ku. Fo­to­re­por­ter, Jim Dom­ke, nie mo­gąc zna­leźć na rynku […]

Czytaj więcej