Close

torba fotograficzna

Domke F‑3x Ballistic – powrót torby marnotrawnej

domke f-3x super compact ballistic series shoulder bag

Wła­ści­wie to ja ska­za­łem swo­ją Dom­ke F‑3x Bal­li­stic na wy­gna­nie, w sza­fie. Tyl­ko i wy­łącz­nie za wy­gląd. Jak moż­na było po­trak­to­wać ko­goś – coś w ten spo­sób, za lata wier­nej pra­cy? Wy­rzu­ty su­mie­nia za­spo­ko­jo­ne, te­raz do rze­czy. Fir­ma Dom­ke to tra­dy­cja ro­dem z lat 70-tych XX wie­ku. Fo­to­re­por­ter, Jim Dom­ke, nie mo­gąc zna­leźć na ryn­ku […]

Czytaj więcej