Close

Urs Recher

Urs Recher – „Mr Precise”

Urs Recher z Broncolor

Czy­li, jak Urs Recher z Bron­co­lor zamie­nił, z natu­ry nud­ny, prze­kaz tech­no­lo­gicz­ny o lam­pach bły­sko­wych Bron­co­lor w przy­jem­ność odkry­wa­nia dro­bia­zgów, któ­re mają istot­ny wpływ na koń­co­wy efekt zdję­cio­wy. Kie­dy 30 lat temu uczy­łam się foto­gra­fii, uczest­ni­czy­łam w warsz­ta­tach oświe­tle­nio­wych, któ­re zor­ga­ni­zo­wał przed­sta­wi­ciel han­dlo­wy fir­my Bowens. Była to wte­dy abso­lut­na nowość. Lamp […]

Czytaj więcej