Close

Ursynów

Nasze fotografie – Ursynowski Manhattan

Ursynowski Manhattan

Gdzie spoj­rzę do­oko­ła dżun­gla” – śpie­wa Lady Pank w pio­sen­ce „Fa­bry­ka małp”. Jaką dżun­glę mają na my­śli? Oczy­wi­ście be­to­no­wą. Te­le­dysk krę­co­no w mar­cu 1984 na Ur­sy­no­wie. Ur­sy­now­ski Man­hat­tan to 15 pię­tro­we „wie­żow­ce” przy Szolc-Ro­­go­­zi­ń­skie­­go. Wów­czas były to naj­wyż­sze bu­dyn­ki Ur­sy­no­wa. Sta­ły fak­tycz­nie na pust­ko­wiu i ide­al­nie się do tego nada­wa­ły. Miesz­ka­nie i bal­kon z któ­re­go wychyla […]

Czytaj więcej

Górka Kazurka

kazurka

Gór­ka Ka­zur­ka lub Góra Trzech Szczy­tów, tak na­zy­wa się jed­no z trzech sztucz­nych, ur­sy­now­skich wznie­sień. O „Psiej Gór­ce” pi­sa­łem już wcze­śniej. „Ka­zur­ka” jest chy­ba naj­wyż­sza i dzię­ki temu roz­po­ście­ra się z niej naj­lep­szy wi­dok na po­łu­dnio­wą część Ur­sy­no­wa jak i na Las Ka­bac­ki. Przy do­brej po­go­dzie Tatr nie zo­ba­czy­my, ale an­te­nę ra­dio­sta­cji w Ra­szy­nie już […]

Czytaj więcej