Close

voigtlander Color Skopar

Zeiss Biogon 35mm f/2.0 ZM czy Voigtlander 35mm 2.5 Color Skopar II VM?

Zeiss-Biogon-35mm-f-2.0-ZM

I na sa­mym po­cząt­ku. To nie jest tech­nicz­ny test i po­rów­na­nie tych obiek­ty­wów. Ze­iss Bio­gon 35mm f/2.0 ZM jest cał­ko­wi­cie inną kon­struk­cją od Skopar‑a i oprócz ogni­sko­wej nie mają one żad­nych punk­tów wspól­nych czy po­dob­nych, któ­re moż­na by po­rów­ny­wać. Ze­iss Bio­gon 35mm f/2.0 ZM to wie­lo­krot­nie opi­sy­wa­ny obiek­tyw do apa­ra­tów Le­ica M. Wielu […]

Czytaj więcej

Voigtlander 21mm f/3.5 Color Skopar – na czwórkę

voigtlander-21mm-f-3-5-color-skopar

By zła­mać ste­reo­ty­py pi­sa­nia re­cen­zji i wszel­kiej ma­ści opi­sów cze­go­kol­wiek, za­cznę od koń­ca. Obiek­tyw Vo­ig­tlan­der 21mm f/3.5 Co­lor Sko­par oce­niam na do­brą czwór­kę. Dla­cze­go tyl­ko na czwór­kę bę­dzie na koń­cu. Gdy­bym był mi­lio­no­wym in­flu­en­ce­rem tekst tu by się za­koń­czył, po­nie­waż nie je­stem, a wręcz sta­ram się wal­czyć z kon­sump­cjo­ni­zmem pi­szę da­lej! Vo­ig­tlan­der 21mm f/3.5 Color […]

Czytaj więcej