Close

Voigtlander Nokton Classic

Voigtlander 35 mm f/1.4 Nokton Classic II VM

Obiek­tyw ar­ty­stycz­ny dla ar­ty­sty, czy­li Vo­ig­tlan­der 35 mm f/1.4 Nok­ton Clas­sic II VM To już dru­ga od­sło­na tego mo­de­lu i to w bar­dzo krót­kim cza­sie. Jak na kla­sycz­ną opty­kę to dość szyb­ko, wła­ści­wie bar­dzo szyb­ko. Po­przed­nia wer­sja uka­za­ła się na ryn­ku do­pie­ro trzy lata temu. Czy co coś się zmie­ni­ło? Po­dob­no tak, ale […]

Czytaj więcej

Voigtlander 35 mm f/1.4 Nokton Classic VM – wakacje z bliźniakami

Voigtlander 35mm f/1,4 Nokton Classic SC

Vo­ig­tlan­der 35 mm f/1.4 Nok­ton Clas­sic VM to dwa bliź­nia­cze obiek­ty­wy. Jak na bliź­nia­ków przy­sta­ło Nok­ton Clas­sic mają ja­kiś róż­nią­cy ich szcze­gół. W przy­ro­dzie bywa róż­nie, jed­na para bliź­nia­ków róż­ni się szcze­gó­łem ana­to­micz­nym, a inna cha­rak­te­rem. Vo­ig­tlan­der 35 mm f/1.4 Nok­ton Clas­sic VM to „aż” dwie róż­ni­ce. Po­wło­ki prze­ciw od­bla­sko­we i – […]

Czytaj więcej