Close

Voigtlander

Zeiss Biogon 35mm f/2.0 ZM czy Voigtlander 35mm 2.5 Color Skopar II VM?

Zeiss-Biogon-35mm-f-2.0-ZM

I na sa­mym po­cząt­ku. To nie jest tech­nicz­ny test i po­rów­na­nie tych obiek­ty­wów. Ze­iss Bio­gon 35mm f/2.0 ZM jest cał­ko­wi­cie inną kon­struk­cją od Skopar‑a i oprócz ogni­sko­wej nie mają one żad­nych punk­tów wspól­nych czy po­dob­nych, któ­re moż­na by po­rów­ny­wać. Ze­iss Bio­gon 35mm f/2.0 ZM to wie­lo­krot­nie opi­sy­wa­ny obiek­tyw do apa­ra­tów Le­ica M. […]

Czytaj więcej

Voigtlander Nokton 1.2/50mm Aspherical VM – obiektyw środka

Vo­ig­tlan­der Nok­ton 1.2/50mm Asphe­ri­cal VM to obiek­tyw do prze­my­śla­ne­go sto­so­wa­nia. Nie jest to uni­wer­sal­ne szkło na co dzień. Moż­na go po­sta­wić obok LEICA NOCTILUX 1.2/50mm? Chy­ba taki jest po­mysł pro­du­cen­ta? Sama jego wiel­kość i waga po­wo­du­je pe­wien dys­kom­fort w fo­to­gra­fo­wa­niu. Dla mnie, użyt­kow­ni­ka sys­te­mu M. Przy­zwy­cza­iłem się do obiek­ty­wów ma­łych i lek­kich. LEICA […]

Czytaj więcej

Voigtlander 35 mm f/1.4 Nokton Classic II VM

Obiek­tyw ar­ty­stycz­ny dla ar­ty­sty, czy­li Vo­ig­tlan­der 35 mm f/1.4 Nok­ton Clas­sic II VM To już dru­ga od­sło­na tego mo­de­lu i to w bar­dzo krót­kim cza­sie. Jak na kla­sycz­ną opty­kę to dość szyb­ko, wła­ści­wie bar­dzo szyb­ko. Po­przed­nia wer­sja uka­za­ła się na ryn­ku do­pie­ro trzy lata temu. Czy co coś się zmie­ni­ło? Po­dob­no tak, […]

Czytaj więcej

Voigtlander Nokton 50mm f/1.5 – Jego moc jest ze mną

Vo­ig­tlan­der Nok­ton 50mm f/1.5 – obiek­tyw z du­szą Zmie­nia­jąc apa­rat sys­te­mo­wy z Ni­ko­na na Sony a7III te­stu­ję so­bie ko­lej­ne obiek­ty­wy, żeby wy­brać ze­staw, któ­ry bę­dzie mi słu­żył już chy­ba do koń­ca mo­jej dzia­łal­no­ści. Po­nie­waż nie mu­szę już ba­wić się w re­por­ter­kę (czy­taj – opie­rać się na au­to­fo­ku­sie, żeby ro­bić zdję­cia w bie­gu i mimo tego […]

Czytaj więcej