Close

Voigtlander

Voigtlander Nokton 50mm f/1.5 aspherical VM II – prawie...

Nokton 50mm f/1.5 aspherical

Nok­ton, Nok­ton i Vo­ig­tlan­der Nok­ton 50mm f/1.5 asphe­ri­cal VM II Vin­ta­ge Line – tak dłu­giej na­zwy to chy­ba jesz­cze w ro­dzi­nie Vo­ig­tla­ne­rów nie było? A i sa­mych Nok­to­nów już chy­ba mało kto po­tra­fi zli­czyć? Vin­ta­ge Line – w pierw­szej wer­sji Vo­ig­tlan­der 50mm Nok­ton f/1.5 VM nie był wpraw­dzie as­fe­rycz­ny, ale jak dla mnie, był bardziej […]

Czytaj więcej

Voigtlander Nokton 40 mm f/1.2 SE – obiektyw tylko do fotografowania

Voigtlander Nokton 40mm f/1.2 SE

Nowa li­nia obiek­ty­wów, któ­rej przed­sta­wi­cie­lem jest Vo­ig­tlan­der Nok­ton 40 mm f/1.2 SE ma słu­żyć tyl­ko do fo­to­gra­fo­wa­nia? Vo­ig­tlan­der Nok­ton 40 mm f/1.2 „Still Edi­tion”, bo tak tłu­ma­czo­ny przez mar­ke­tin­gow­ców Co­si­ny jest skrót „SE”, dzię­ki swo­jej skrom­niej­szej obu­do­wie ma nie być obiek­ty­wem rów­nież do fil­mo­wa­nia bez­lu­ster­kow­ca­mi? Dziw­ne, ale tak so­bie wymyślili? […]

Czytaj więcej

Voigtlander Apo Lanthar 50 mm f2 – obiektyw zbyt doskonały

voigtlander Lanthar 50mm

Fo­to­gra­fo­wie, a fo­to­gra­fu­ją­cy w szcze­gól­no­ści, w sprzę­cie jaki uży­wa­ją, do­szu­ku­ją się nie­ustan­nie per­fek­cji i do­sko­na­ło­ści. Au­to­fo­cus musi byś co­raz szyb­szy, a obiek­ty­wy co­raz ostrzej­sze. Tra­dy­cyj­nie: szyb­ciej, ostrzej, wię­cej. Vo­ig­tlan­der Apo Lan­thar 50 mm f2 to ko­niec tego wy­ści­gu. Ten obiek­tyw, jak epi­de­mia wi­ru­sa, spo­wo­du­je optycz­ny lock­down, na dłu­go. Pierw­sze in­for­ma­cje na jego te­mat po­ja­wi­ły się kilka […]

Czytaj więcej

Voigtlander Macro Apo-Lanthar 110mm f/2.5, czyli czy i jak kopiować, reprodukować negatywy w czasach cyfrowych?

Voigtlander Macro Apo-Lanthar 110mm

Za­ra­za” jaka nas do­tknę­ła, a co za tym idzie dłu­gie prze­by­wa­nie w domu, w pew­nym sen­sie dało nam moż­li­wość zro­bie­nia za­wsze od­kła­da­nych po­rząd­ków. Ide­al­ny to czas by za­mie­nić swo­je ne­ga­ty­wy czy dia­po­zy­ty­wy na wer­sje cy­fro­we. Może ko­rzy­sta­jąc z Vo­ig­tlan­der Ma­cro Apo-La­n­thar 110mm f/2.5? Pod­sta­wo­wą me­to­dą i do tej pory naj­lep­szą ja­ko­ścio­wo jest ska­no­wa­nie. To najlepsza […]

Czytaj więcej

Zeiss Biogon 35mm f/2.0 ZM czy Voigtlander 35mm 2.5 Color Skopar II VM?

Zeiss-Biogon-35mm-f-2.0-ZM

I na sa­mym po­cząt­ku. To nie jest tech­nicz­ny test i po­rów­na­nie tych obiek­ty­wów. Ze­iss Bio­gon 35mm f/2.0 ZM jest cał­ko­wi­cie inną kon­struk­cją od Skopar‑a i oprócz ogni­sko­wej nie mają one żad­nych punk­tów wspól­nych czy po­dob­nych, któ­re moż­na by po­rów­ny­wać. Ze­iss Bio­gon 35mm f/2.0 ZM to wie­lo­krot­nie opi­sy­wa­ny obiek­tyw do apa­ra­tów Le­ica M. Wielu […]

Czytaj więcej