Close

warsztaty fotograficzne

Urs Recher – „Mr Precise”

Urs Recher z Broncolor

Czy­li, jak Urs Recher z Bron­co­lor zamie­nił, z natu­ry nud­ny, prze­kaz tech­no­lo­gicz­ny o lam­pach bły­sko­wych Bron­co­lor w przy­jem­ność odkry­wa­nia dro­bia­zgów, któ­re mają istot­ny wpływ na koń­co­wy efekt zdję­cio­wy. Kie­dy 30 lat temu uczy­łam się foto­gra­fii, uczest­ni­czy­łam w warsz­ta­tach oświe­tle­nio­wych, któ­re zor­ga­ni­zo­wał przed­sta­wi­ciel han­dlo­wy fir­my Bowens. Była to wte­dy abso­lut­na nowość. Lamp […]

Czytaj więcej

Warsztaty na lewo, warsztaty na prawo.

Urs Recher warsztaty fotograficzne

Na naukę nigdy za póź­no, zwłasz­cza gdy same­mu jest się nauczy­cie­lem. Hur­ra! Skoń­czył się rok szkol­ny i powie­dzia­łam stu­den­tom stop. Koniec męcze­nia mnie mej­la­mi z pra­ca­mi egza­mi­na­cyj­ny­mi. W ramach wol­ne­go posta­no­wi­łam zmie­nić miej­sce prze­by­wa­nia na bary­ka­dzie: z pro­wa­dzą­ce­go zaję­cia na słu­cha­cza. Rozej­rza­łam się w sie­ci i zapi­sa­łam się na bez­płat­ne […]

Czytaj więcej

Fotografia krajobrazowa – wykład Pawła Pierścińskiego

Paweł Pierściński fotografia krajobrazowa

Paweł Pier­ściń­ski foto­gra­fia kra­jo­bra­zo­wa. Paweł Pier­ściń­ski foto­gra­fia kra­jo­bra­zo­wa. Wykład Paw­ła Pier­ściń­skie­go – arty­sty foto­gra­fa, twór­cy Kie­lec­kiej Szko­ły Kra­jo­bra­zu, zare­je­stro­wa­ny pod­czas warsz­ta­tów foto­gra­ficz­nych, w ramach pro­jek­tu POWIAT W OBIEKTYWIE. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest przez Sta­ro­stwo Powia­to­we w Ska­r­ży­­sku-Kamie­n­nej, Sto­wa­rzy­sze­nie RDEST, oraz gru­pę foto­gra­ficz­ną CO ARTO.

Czytaj więcej