Close

warsztaty fotograficzne

Urs Recher – „Mr Precise”

Urs Recher z Broncolor

Czy­li, jak Urs Re­cher z Bron­co­lor za­mie­nił, z na­tu­ry nud­ny, prze­kaz tech­no­lo­gicz­ny o lam­pach bły­sko­wych Bron­co­lor w przy­jem­ność od­kry­wa­nia dro­bia­zgów, któ­re mają istot­ny wpływ na koń­co­wy efekt zdję­cio­wy. Kie­dy 30 lat temu uczy­łam się fo­to­gra­fii, uczest­ni­czy­łam w warsz­ta­tach oświe­tle­nio­wych, któ­re zor­ga­ni­zo­wał przed­sta­wi­ciel han­dlo­wy fir­my Bo­wens. Była to wte­dy ab­so­lut­na no­wość. Lamp tej fir­my w koń­cu nie […]

Czytaj więcej

Warsztaty na lewo, warsztaty na prawo.

Urs Recher warsztaty fotograficzne

Na na­ukę ni­gdy za póź­no, zwłasz­cza gdy sa­me­mu jest się na­uczy­cie­lem. Hur­ra! Skoń­czył się rok szkol­ny i po­wie­dzia­łam stu­den­tom stop. Ko­niec mę­cze­nia mnie mej­la­mi z pra­ca­mi eg­za­mi­na­cyj­ny­mi. W ra­mach wol­ne­go po­sta­no­wi­łam zmie­nić miej­sce prze­by­wa­nia na ba­ry­ka­dzie: z pro­wa­dzą­ce­go za­ję­cia na słu­cha­cza. Ro­zej­rza­łam się w sie­ci i za­pi­sa­łam się na bez­płat­ne warsz­ta­ty fo­to­gra­ficz­ne (czy­li na lewo) z fo­to­gra­fii […]

Czytaj więcej

Paweł Pierściński fotografia krajobrazowa

Paweł Pierściński fotografia krajobrazowa

Fo­to­gra­fia kra­jo­bra­zo­wa – wy­kład Paw­ła Pier­ściń­skie­go Pa­weł Pier­ściń­ski fo­to­gra­fia kra­jo­bra­zo­wa. Wy­kład Paw­ła Pier­ściń­skie­go – ar­ty­sty fo­to­gra­fa, twór­cy Kie­lec­kiej Szko­ły Kra­jo­bra­zu, za­re­je­stro­wa­ny pod­czas warsz­ta­tów fo­to­gra­ficz­nych, w ra­mach pro­jek­tu POWIATOBIEKTYWIE. Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny jest przez Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Ska­r­ży­­sku-Ka­­mie­n­nej, Sto­wa­rzy­sze­nie RDEST, oraz gru­pę fo­to­gra­ficz­ną CO ARTO.

Czytaj więcej