Close

wystawa fotograficzna

Nasze fotografie

Wystawa fotograficzna „Gdzieś” małgorzata mikołajczyk

Gdzieś” – fo­to­gra­fie, wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Zdję­cie z wer­ni­sa­żu wy­sta­wy fo­to­gra­ficz­nej Mał­go­rza­ty Mi­ko­łaj­czyk, Ga­le­ria PI w Za­le­siu Gór­nym. Wię­cej moż­na zo­ba­czyć w ga­le­rii. Ni­kon D700, ISO 1600, t‑1/250s, f‑2,8; obiek­tyw Nik­kor AF‑D 35/2

Czytaj więcej