Close

X-Rite ColorChecker Passport

Adobe DNG Profile Editor vs. X Rite ColorChecker Passport – ale o co chodzi?

adobe dng profile editor

Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor czy X Rite Color­Chec­ker Pas­sport – czy­li spór o wyż­szość świąt Wiel­kiej Nocy nad Boże­go Naro­dze­nia. Jakiś czas temu pisa­łem o X Rite Color­Chec­ker Pas­sport jako o bar­dzo przy­dat­nym narzę­dziu do pra­cy z kolo­ra­mi w post­pro­duk­cji zdjęć. Arty­kuł ten wywo­łał dość dłu­gą dys­ku­sję z jed­nym z czy­tel­ni­ków […]

Czytaj więcej

X Rite ColorChecker Passport. Czy warto?

X Rite Color Checker Passport

W wie­lu opi­sach X Rite Color­Chec­ker Pas­sport, jak rów­nież komen­ta­rzach na forach inter­ne­to­wych, poja­wia się pyta­nie, czy war­to kupo­wać? Prze­cież to tyl­ko balans bie­li, a to moż­na zro­bić na bia­łą kart­kę. Na począ­tek wyja­śnie­nie. X Rite Color­Chec­ker Pas­sport to cały sys­tem słu­żą­cy do kom­plek­so­we­go pro­fi­lo­wa­nia zesta­wu apa­rat – obiek­tyw w […]

Czytaj więcej