Close

X-Rite ColorChecker Passport

Adobe DNG Profile Editor czy X Rite ColorChecker Passport – jak używać?

adobe dng profile editor

Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor czy X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport – czy­li spór o wyż­szość świąt Wiel­kiej Nocy nad Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Ja­kiś czas temu pi­sa­łem o X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport jako o bar­dzo przy­dat­nym na­rzę­dziu do pra­cy z ko­lo­ra­mi w post­pro­duk­cji zdjęć. Ar­ty­kuł ten wy­wo­łał dość dłu­gą dys­ku­sję z jed­nym z czy­tel­ni­ków i po­wsta­nie ko­lej­nych py­tań do­ty­czą­cych za­rzą­dza­nia bar­wą. Po­ja­wił się […]

Czytaj więcej

X Rite ColorChecker Passport. Czy warto?

X Rite Color Checker Passport

W wie­lu opi­sach X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport, jak rów­nież ko­men­ta­rzach na fo­rach in­ter­ne­to­wych, po­ja­wia się py­ta­nie, czy war­to ku­po­wać? Prze­cież to tyl­ko ba­lans bie­li, a to moż­na zro­bić na bia­łą kart­kę. Na po­czą­tek wy­ja­śnie­nie. X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport to cały sys­tem słu­żą­cy do kom­plek­so­we­go pro­fi­lo­wa­nia ze­sta­wu apa­rat – obiek­tyw w okre­ślo­nych wa­run­kach oświe­tle­nia i ustawień, […]

Czytaj więcej