Close

zawieszanie aplikacji

Safari zawiesza system macOS Sierra podczas pracy i zamykania

safari zawiesza system macOS

Jak od­in­sta­lo­wać Sa­fa­ri przy po­mo­cy Cle­an­My­Mac? Ostat­nio przy­tra­fi­ła mi się przy­go­da z Sa­fa­ri. Sa­fa­ri za­wie­sza sys­tem ma­cOS Sier­ra pod­czas pra­cy i za­my­ka­nia. Po kil­ku mi­nu­tach pra­cy tak sku­tecz­nie, że za­wie­szał rów­nież cały kom­pu­ter. Nie po­ma­ga­ło na­wet kla­sycz­ne „wy­muś za­koń­cze­nie”. Do­pie­ro po ręcz­nym za­mknię­ciu pro­ce­su w „mo­ni­to­rze ak­tyw­no­ści” apli­ka­cja koń­czy­ła ła­ska­wie pracę.

Czytaj więcej