Close

zawieszanie aplikacji

Safari zawiesza system macOS Sierra podczas pracy i zamykania

safari zawiesza system macOS

Jak odin­sta­lo­wać Safa­ri przy pomo­cy Cle­an­My­Mac? Ostat­nio przy­tra­fi­ła mi się przy­go­da z Safa­ri. Safa­ri zawie­sza sys­tem macOS Sier­ra pod­czas pra­cy i zamy­ka­nia. Po kil­ku minu­tach pra­cy tak sku­tecz­nie, że zawie­szał rów­nież cały kom­pu­ter. Nie poma­ga­ło nawet kla­sycz­ne „wymuś zakoń­cze­nie”. Dopie­ro po ręcz­nym zamknię­ciu pro­ce­su w „moni­to­rze aktyw­no­ści” apli­ka­cja koń­czy­ła łaska­wie […]

Czytaj więcej