Close

Zofia Rydet

Zofia Rydet. Zapis, 1978–1990”

„Zofia Rydet. Zapis, 1978–1990” - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Zo­fia Ry­det. Za­pis, 1978–1990” – Mu­zeum Sztu­ki No­wo­cze­snej w War­sza­wie Cu­dze chwa­li­cie, swe­go nie zna­cie. To naj­krót­sze sło­wa, któ­ry­mi moż­na za­chę­cić mło­de po­ko­le­nie fo­to­gra­fów do za­po­zna­nia się z do­rob­kiem fo­to­graf­ki pra­wie nie­zna­nej, Zo­fia Ry­det nie zaj­mo­wa­ła się swo­im PR, co dziś jest głów­nym za­ję­ciem wie­lu (przy oka­zji) fo­to­gra­fu­ją­cych. Po­dob­nie rzecz się ma […]

Czytaj więcej