Close

Zofia Rydet

Zofia Rydet. Zapis, 1978–1990”

„Zofia Rydet. Zapis, 1978–1990” - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Zofia Rydet. Zapis, 1978–1990” – Muzeum Sztu­ki Nowo­cze­snej w War­sza­wie Cudze chwa­li­cie, swe­go nie zna­cie. To naj­krót­sze sło­wa, któ­ry­mi moż­na zachę­cić mło­de poko­le­nie foto­gra­fów do zapo­zna­nia się z dorob­kiem foto­graf­ki pra­wie nie­zna­nej, Zofia Rydet nie zaj­mo­wa­ła się swo­im PR, co dziś jest głów­nym zaję­ciem wie­lu (przy oka­zji) foto­gra­fu­ją­cych.

Czytaj więcej