Close

Współpraca

Jesteś pro­du­cen­tem lub sprze­daw­cą sprzę­tu wyko­rzy­sty­wa­ne­go
w foto­gra­fii. Piszesz o foto­gra­fii.

Jeże­li masz coś do powie­dze­nia o foto­gra­fii, sprzę­cie foto­gra­ficz­nym i chcesz publi­ko­wać swo­je arty­ku­ły, napisz do nas. Wiedz, że nie będzie­my zamiesz­czać arty­ku­łów pisa­nych tyl­ko pod pozy­cjo­no­wa­nie SEO. Chce­my aby ten blog był miej­scem dys­ku­sji o foto­gra­fii.

Jeże­li chcesz komen­to­wać tre­ści zawar­te na naszym blo­gu, zalo­guj się przez „Disqus”. Wie­my, że jest to pew­ne utrud­nie­nie, ale robi­my to by wyeli­mi­no­wać komen­ta­rze nic nie wno­szą­ce do dys­ku­sji lub pisa­ne tyl­ko pod SEO.

Jeże­li masz cie­ka­wy pro­dukt, któ­ry chcesz poka­zać, pomo­że­my Ci w tym. Nasze warun­ki są pro­ste. Jeden pro­dukt w posta­ci opi­so­we­go arty­ku­łu z użyt­ko­wa­nia. Arty­kuł będzie subiek­tyw­ny, jeże­li pro­dukt ma zale­ty opi­sze­my je. Jeże­li ma wady, poka­że­my je.

ale mieszkamy w najładniejszym mieście w Polsce

Możesz też napisać bezpośrednio

Two­je dane nigdy nie zosta­ną prze­ka­za­ne komu­kol­wiek

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Najnowsze artykuły