Close

Współpraca

Pi­szesz o fo­to­gra­fii. Je­steś pro­du­cen­tem lub sprze­daw­cą sprzę­tu wy­ko­rzy­sty­wa­ne­go w fotografii.

Je­że­li masz coś do po­wie­dze­nia o fo­to­gra­fii, sprzę­cie fo­to­gra­ficz­nym i chcesz pu­bli­ko­wać swo­je ar­ty­ku­ły, na­pisz do nas. Wiedz, że nie bę­dzie­my za­miesz­czać ar­ty­ku­łów pi­sa­nych tyl­ko pod po­zy­cjo­no­wa­nie SEO. Chce­my aby ten blog był miej­scem dys­ku­sji o fotografii.

Je­że­li chcesz ko­men­to­wać tre­ści za­war­te na na­szym blo­gu, za­lo­guj się przez „Di­squs”. Wie­my, że jest to pew­ne utrud­nie­nie, ale ro­bi­my to by wy­eli­mi­no­wać ko­men­ta­rze nic nie wno­szą­ce do dys­ku­sji lub pi­sa­ne tyl­ko pod SEO.

Je­że­li masz cie­ka­wy pro­dukt, któ­ry chcesz po­ka­zać, po­mo­że­my Ci w tym. Na­sze wa­run­ki są pro­ste. Je­den pro­dukt w po­sta­ci opi­so­we­go ar­ty­ku­łu z użyt­ko­wa­nia. Ar­ty­kuł bę­dzie su­biek­tyw­ny, je­że­li pro­dukt ma za­le­ty opi­sze­my je. Je­że­li ma wady, po­ka­że­my je.

Mieszkamy w najładniejszym mieście w Polsce

Warszawa panorama wieżowców śródmieścia

Możesz też napisać bezpośrednio

Two­je dane ni­gdy nie zo­sta­ną prze­ka­za­ne ko­mu­kol­wiek. Po­trze­bu­je­my ich tyl­ko do ko­mu­ni­ka­cji z Tobą

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości

    Najnowsze artykuły