Close

Autorzy bloga

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Małgorzata Mikołajczyk

Swo­ją przy­go­dę z foto­gra­fią zaczę­łam od przy­mu­so­we­go kolo­kwium w ramach stu­diów (fizy­ka – Uni­wer­sy­tet Łódz­ki). W rok póź­niej, za namo­wą przy­ja­ciół, wysła­łam swo­je pierw­sze duże powięk­sze­nia z nega­ty­wów naświe­tlo­nych jesz­cze kul­to­wym apa­ra­tem Smie­na 8M na Bien­na­le Foto­gra­fii Gór­skiej, gdzie zosta­ły wysta­wio­ne obok prac uzna­nych mistrzów foto­gra­fii. Z cza­sem hob­by zamie­ni­łam w zawód.

więcej o mnie

Dariusz Kanak

Mój począ­tek przy­go­dy z foto­gra­fią był bar­dzo pro­za­icz­ny. Lata 80-te, w skle­pach pust­ki. Moja star­sza sio­stra, prze­cho­dząc przy­pad­ko­wo obok skle­pu „Foto­op­ty­ka” przy ul. Brac­kiej, sta­nę­ła w kolej­ce wyle­wa­ją­cej się z nie­go. Gdy w tam­tych cza­sach pod skle­pem sta­ła kolej­ka to był znak, że coś „rzu­ci­li”. Fak­tycz­nie „rzu­ci­li”, radziec­kie apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne Zenit TTL. Jak każ­dy z kolej­ko­wi­czów, kupi­ła. I mamy pro­blem, co z nim robić? Zosta­łem wyzna­czo­ny do nauki foto­gra­fii!

więcej o mnie

Najnowsze artykuły

Nasze naj­now­sze wpi­sy, pisze­my o foto­gra­fii i nie tyl­ko. Czy­taj, komen­tuj, pole­caj.

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów.

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów.

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów. To zbiór felietonów opublikowanych pierwotnie na łamach pierwszego w Polsce, internetowego magazynu fotografii – 5klatek.pl. Pierw­szy jest z 2006 r. Osta…
Czytaj dalej