Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Blog o fotografii

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów.

Fo­to­graf po­eta. Ka­ta­stro­fa hu­ma­ni­stów.

Fo­to­graf po­eta. Ka­ta­stro­fa hu­ma­ni­stów. To zbiór fe­lie­to­nów opu­bli­ko­wa­nych pier­wot­nie na ła­mach pierw­sze­go w Pol­sce, in­ter­ne­to­we­go ma­ga­zy­nu fo­to­gra­fii – 5klatek.pl. Pierw­szy jest z 2006 r. Ostat­ni, za­ra­zem ty­tu­ło­wy, zo­stał na­pi­sa­ny spe­cjal­nie na po­trze­by wy­da­nia książ­ko­we­go w 2016 r. Je­śli ktoś zaj­rzy na ostat­nią stro­nę (ze stop­ką wy­daw­ni…
Czytaj dalej...

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej­sze tek­sty

pasek do aparatu Stroppa

Pa­sek do apa­ra­tu Strop­pa

Dla­cze­go ma­my so­bie nie umi­lić na­sze­go fo­to­gra­ficz­ne­go ży­cia i nie no­sić na­szych apa­ra­tów fo­to­gra­ficz­nych na ład­nych pa­skach? Dla­cze…
Czytaj dalej...