Close

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej napisaliśmy...

Leica Q2 Monochrom

Leica Q2 Monochrom

Tym ra­zem za­cznę od koń­ca. Od­bie­ra­jąc z sa­lo­nu apa­rat Le­ica Q2 Mo­no­chrom usły­sza­łem – „…jest moc!” I do…
Czytaj dalej...
fishing not hunting

Fishing Not Hunting

Kilka uwag o fotografii ulicznej, dlaczego fishing not hunting. Kie­dy ktoś za­da­je mi py­ta­nie o za­wód, od­po­wia­dam je­ste…
Czytaj dalej...