Close

Psia Górka” – wiosna na Ursynowie

Psia Górka” na warszawskim Ursynowie to jedna z trzech ursynowskich górek powstałych podczas budowy osiedla w latach 70. i 80. ubiegłego wieku.

Bu­dow­ni­czo­wie w pro­sty spo­sób „po­zby­li się” nad­mia­ru zie­mi z wy­ko­pów pod bu­do­wa­ne blo­ki. Uro­bek zwo­żo­no w zor­ga­ni­zo­wa­ny spo­sób w trzy miej­sca, a na­stęp­nie ufor­mo­wa­no w ty­tu­ło­we gór­ki. Tak po­wsta­ła „Kopa Cwi­la”, „Gór­ka Ka­zur­ka” zwa­na rów­nież „Górą Trzech Szczy­tów” oraz „Psia Gór­ka”. Obec­nie wszyst­kie są za­go­spo­da­ro­wa­ne jako te­re­ny zie­lo­ne dla miesz­kań­ców.

Zdję­cia zro­bio­ne obiek­ty­wem Vo­ig­tlan­der Nok­ton Clas­sic 35 mm f/1.4 do Sony E i dla eks­pe­ry­men­tu przy mak­sy­mal­nie otwar­tej przy­sło­nie – f/1.4.

„psia górka”
„psia górka”