Close

Kopa Cwila na Ursynowie

Kopa Cwila na Ursynowie

Kopa Cwi­la na Ur­sy­no­wie w War­sza­wie to jed­na z trzech ur­sy­now­skich „gór”. Po­wsta­ła, tak jak Gór­ka Ka­zur­ka i Psia Gór­ka, ze zwo­żo­ne­go w te miej­sca nad­mia­ru zie­mi z wy­ko­pów pod nowe blo­ki osie­dla Ur­sy­nów.

Na­zwa po­cho­dzi od na­zwi­ska inż. Hen­ry­ka Cwi­la, któ­ry to wy­my­ślił ten pro­sty spo­sób po­zby­wa­nia się zie­mi. Obec­nie Kopa Cwi­la, jak i te­re­ny przy­le­ga­ją­ce, sta­no­wią park im. Ro­ma­na Ko­złow­skie­go. Park jest miej­scem spo­tkań miesz­kań­ców Ur­sy­no­wa jak i War­sza­wy. Od­by­wa­ją się tam kon­cer­ty i róż­ne pu­blicz­ne im­pre­zy ta­kie jak do­rocz­ne Dni Ur­sy­no­wa.