Close

Nasze fotografie – Ursynowski Manhattan

Ursynowski Manhattan

Gdzie spojrzę dookoła dżungla” – śpiewa Lady Pank w piosence „Fabryka małp”. Jaką dżunglę mają na myśli?

Oczy­wi­ście be­to­no­wą. Te­le­dysk krę­co­no w mar­cu 1984 na Ur­sy­no­wie. Ur­sy­now­ski Man­hat­tan to 15 pię­tro­we „wie­żow­ce” przy Szolc-Ro­go­ziń­skie­go. Wów­czas były to naj­wyż­sze bu­dyn­ki Ur­sy­no­wa. Sta­ły fak­tycz­nie na pust­ko­wiu i ide­al­nie się do tego nadawały.

Miesz­ka­nie i bal­kon z któ­re­go wy­chy­la się Ja­nusz Pa­na­se­wicz mie­ści się w pierw­szy od pra­wej bu­dyn­ku, na ostat­nim pię­trze. Sce­ny „oko­pów” krę­co­no w oko­li­cy obec­nej „Psiej Gór­ki”. Przez 36 lat urósł tam już spo­ry la­sek. Ur­sy­now­ski Man­hat­tan to dziś zu­peł­nie inne miej­sce. Jest zie­lo­no i przy­jaź­nie, na „Psiej Gór­ce” ma po­wstać park. 

Oso­bi­ście uwa­żam że, okre­śle­nie „be­to­no­wa dżun­gla” jest już nie­ak­tu­al­ne, ale cały czas wie­le osób go uży­wa. W więk­szo­ści ci któ­rzy zna­ją Ur­sy­nów tyl­ko z opo­wie­ści. W celu po­zna­nia bli­żej Ur­sy­no­wa za­pra­szam na stro­nę Pana Ma­cie­ja Ma­zu­ra – www.ursynow.org.pl