Close

aparaty fotograficzne

Sony a7 – najlepszy pełnoklatkowy bezlusterkowiec w 2019 roku?

Aparat fotograficzny Sony a7

Sony a7 – cy­fro­wy kla­syk Skąd taka teza? Dla wie­lu, a wła­ści­wie dla 99% fo­to­gra­ficz­nej po­pu­la­cji, ab­sur­dal­na. Dla­cze­go apa­rat, któ­ry ma już 6 lat, tech­no­lo­gicz­na pre­hi­sto­ria, do­cze­kał się w pro­stej li­nii dwóch na­stęp­ców, ma być naj­lep­szy? Prze­cież to szmelc, za­by­tek, muł i wół jed­no­cze­śnie – po­wie wie­lu. Wszyst­ko, tra­dy­cyj­nie za­le­ży od punk­tu wi­dze­nia. Od […]

Czytaj więcej

Leica M9 i „Rzymskie wakacje 2017”

Leica M9

Czy­li dla­cze­go war­to w 2017 ku­pić i uży­wać cy­fro­wy apa­rat fo­to­gra­ficz­ny z 2009 roku. Ge­ne­ral­nie tekst bę­dzie do­ty­czył ca­łej ro­dzi­ny M9, czy­li mo­de­li: Le­ica M9, Le­ica M9-P, M Mo­no­chrom oraz Le­ica M-E, wszyst­kie mają te same pod­ze­spo­ły i róż­nią się tyl­ko de­ta­la­mi. Od­nie­sie­nie w ty­tu­le do fil­mu „Rzym­skie wa­ka­cje” też nie jest przy­pad­ko­we z dwóch po­wo­dów. Pierw­szy, […]

Czytaj więcej

Konost digital rangefinder

konost digital rangefinder

Ko­nost di­gi­tal ran­ge­fin­der – być albo nie być nie­za­leż­nych pro­du­cen­tów. Po po­nad roku cał­ko­wi­te­go mil­cze­nia o pro­jek­cie Ko­nost, nie­za­leż­nej gru­py mło­dych kon­struk­to­rów, po­ja­wi­ły się nowe, obie­cu­ją­ce in­for­ma­cje. Coś lek­ko drgnę­ło. Po­my­sło­daw­ca i za­ło­ży­ciel pro­jek­tu, Bob Lian, za­mie­ścił na od­świe­żo­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej list przy­po­mi­na­ją­cy hi­sto­rię pro­jek­tu Ko­nost Di­gi­tal Ran­ge­fin­der, do­tych­cza­so­we pra­ce i tłu­ma­czy po­wo­dy […]

Czytaj więcej

Hasselblad x1d – drugi bezlusterkowiec.

hasselblad x1d

Pierw­szym był Has­sel­blad Su­per­wi­de C Dla­cze­go Has­sel­blad x1d ma być dru­gim? Od razu śpie­szę z wy­ja­śnie­niem. Daw­no temu, ro­biąc zdję­cia do pra­cy dy­plo­mo­wej, mia­łem przy­jem­ność uży­wać apa­ra­tu Has­sel­blad Su­per­wi­de C z obiek­ty­wem BIOGON 38mm f/4.5. Obiek­tyw przy­mo­co­wa­nym na sta­łe do kor­pu­su! Dla for­ma­tu 6×6, 38 mm to bar­dzo sze­ro­ko. Pil­nu­jąc pio­nów i po­zio­mów […]

Czytaj więcej