Close

FAQ: Czy Konost FF żyje? Odpowiedź: Tak, pracujemy dalej.

Taką odpowiedź otrzymał jeden z internautów na pytanie o losy projektu Konost FF rangefinder.

Pi­sa­łem o pro­jek­cie apa­ra­cie Ko­nost FF ran­ge­fin­der bli­sko rok temu. Z na­dzie­ją na nowe otwar­cie w dzie­dzi­nie cy­fro­wych apa­ra­tów dal­mie­rzo­wych. We­dług konost.com pro­jekt się roz­wi­ja, jest w fa­zie te­stów, a sam ze­spół się po­dwo­ił. Nic tyl­ko cze­kać z na­dzie­ją na sukces.

Czy bę­dzie kon­ku­ren­cją dla apa­ra­tów Le­ica? Czy ce­no­wo bę­dzie nie­ste­ty zbli­żał się do Sony? Już samo mo­co­wa­nie obiek­ty­wów, ba­gnet M (Le­ica) bę­dzie wy­mu­szał na użyt­kow­ni­ku za­kup bar­dzo do­brych ale i bar­dzo do­brych obiek­ty­wów. Jak mówi przy­sło­wie: „po­ży­je­my, zobaczymy”.