Close

krajobraz

Nasze fotografie – URBAN 2018 Summer Exhibition

URBAN 2018 Summer Exhibition

Do­bre wie­ści – URBAN 2018 Sum­mer Exhi­bi­tion. Zdję­cie za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do wy­sta­wy URBAN 2018 Sum­mer Exhi­bi­tion, któ­ra bę­dzie po­ka­zy­wa­na naj­pierw w Trie­ście na te­go­rocz­nym mie­sią­cu fo­to­gra­fii, a po­tem w Eu­ro­pie. Sony 7R z obiek­ty­wem Vo­ig­tlan­der su­per wide he­liar 15mm f/4.5 asphe­ri­cal

Czytaj więcej

Nie ważne jak zrobione jest zdjęcie i czego, ważne dlaczego!

dlaczego robimy zdjęcia

Fo­to­gra­fie ni­gdy i o ni­czym nie mó­wi­ły praw­dy. Fo­to­gra­fia jako taka jest otwar­ta na in­ter­pre­ta­cje. Dzię­ki pod­pi­so­wi ob­raz może zmie­nić cał­ko­wi­cie zna­cze­nie. Tak­że samo ka­dro­wa­nie jest w sta­nie ode­rwać ob­raz od kon­tek­stu zmie­nia­jąc zu­peł­nie jego treść prze­ka­zu. Dla­cze­go ro­bi­my zdję­cia? Zna­ne z hi­sto­rii fo­to­gra­fii przy­pad­ki ma­ni­pu­la­cji opi­nią pu­blicz­ną po­przez usu­wa­nie ko­lej­nych osób ze […]

Czytaj więcej