Close

Leica M typ 262 – nowoczesny klasyk

Leica M typ 262

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży, nowa Leica M typ 262 zaczęła wywoływać kontrowersje.

Pierwsze recenzje, na podstawie opisów technicznych i materiałów prasowych, są negatywne.

Le­ica M typ 262 przez au­to­rów kry­ty­ko­wa­na jest za brak funk­cji Live View i fil­mo­wa­nia. Nie ma Wi-Fi i in­nych obec­nych w mo­de­lach kon­ku­ren­cji funk­cji. Jak moż­na w obec­nych, mul­ti-funk­cyj­nych cza­sach po­zba­wiać apa­rat fo­to­gra­ficz­ny jego pod­sta­wo­wych funk­cji! Jak moż­na co­fać się w tech­no­lo­gicz­nym roz­wo­ju?


Stop! Pi­szą­cy o tym apa­ra­cie za­po­mnie­li, że to tyl­ko apa­rat fo­to­gra­ficz­ny. Le­ica M typ 262 i nie tyl­ko, zo­stał wy­my­ślo­ny i skon­stru­owa­ny do ro­bie­nia zdjęć. Nie jest cen­trum mul­ti­me­dial­nym. Fo­to­graf sam my­śli, sam ka­dru­je i wci­ska spust mi­gaw­ki. Jest zdję­cie i tyl­ko zdję­cie. Czy po­trze­bu­je do tego łą­cza Wi-Fi?

Leica-M-Typ-262

Leica zrobiła krok do tyłu by skoczyć do przodu i pokazać innym producentom, że klient potrzebuje prostoty. Nie ma ochoty walczyć ze sprzętem i czytać opasłych instrukcji obsługi by zrobić zdjęcie.

Może niedługo ponownie otrzymamy możliwość wyboru i urządzenia służące do tego do czego zostały stworzone?

Ko­lej­ny przy­kład po­wro­tu do ja­ko­ści to krę­ce­nie fil­mów na ta­śmach fil­mo­wych. Naj­now­sza część Bon­da – „Spec­tre”, „The Ha­te­ful Eigh” Qu­en­ti­na Ta­ran­ti­no czy „Gwiezd­ne Woj­ny – Prze­bu­dze­nie Mocy” zo­sta­ły na­krę­co­ne na barw­nych, 70 mm ne­ga­ty­wach Ko­da­ka. Fil­mow­cy uży­wa­li tra­dy­cyj­nych ka­mer Ul­tra Pa­na­vi­sion 70 z lat 70 ubie­głe­go wie­ku. Dla­cze­go po­mi­mo mi­lio­nów pik­se­li w ma­try­cach naj­now­szych ka­mer cy­fro­wych wra­ca się do kla­sy­ki? Pro­sta od­po­wiedź. Ja­kość. Żad­na ma­try­ca nie jest w sta­nie za­re­je­stro­wać barw i szcze­gó­łów tak jak do­bry ne­ga­tyw fo­to­gra­ficz­ny. Kla­sycz­ne ka­me­ry i ich opty­ka po­zwa­la­ją fil­mo­wać w pro­por­cjach 2.76:1, co daje pra­wie naj­szer­szy ob­raz w ki­ne­ma­to­gra­fii. Oczy­wi­ście dzi­siej­sze kina nie są w sta­nie po­ka­zać ta­kiej ja­ko­ści, ale cho­dzi o pod­sta­wę dla ko­pii, o źró­dło.

Przy­kład z mo­je­go po­dwór­ka. Po wie­lu la­tach za­pra­gną­łem mieć duży te­le­wi­zor, do oglą­da­nia fil­mów. Mo­ni­tor w kom­pu­te­rze już prze­stał być wy­god­ny, tyl­ko 24 cale. Po­sze­dłem do spe­cja­li­stycz­ne­go skle­pu RTV i py­tam o te­le­wi­zor bez: 3D, Smart, Wi-Fi i in­nych „do­dat­ków”. Pół­ki się ugi­na­ją i moż­na wy­bie­rać. Dzie­siąt­ki mo­de­li. Miły Pan z ob­słu­gi, po dłu­gim na­my­śle, przed­sta­wia mi ofer­tę – JEDEN mo­del. Jak to, a resz­ta? Je­że­li chcę mieć tyl­ko te­le­wi­zor tyl­ko do oglą­da­nia jest je­den LG z se­rii UF675V.

LG-LED-49UF675V

Zo­stał po­zba­wio­ny wszel­kich do­dat­ków, po­sia­da za to moż­li­wość wy­świe­tla­nia ob­ra­zu w roz­dziel­czo­ści 4K. Ob­raz re­we­la­cyj­ny.

Czy Ko­re­ań­ska fir­ma idzie śla­da­mi fir­my Le­ica i sta­wia na ja­kość? Może jed­nak po­ja­wia się wię­cej klien­tów, któ­rzy do prze­glą­da­nia in­ter­ne­tu uży­wa­ją kom­pu­te­rów, a nie te­le­wi­zo­rów? Może mul­ti­me­dial­na moda na mul­ti-wszyst­ko po­wo­li się koń­czy?

Na koniec jeszcze o Bondzie. Jako super agent, ma super gadżety.

W każ­dy fil­mie se­rii, nowy ze­ga­rek po­sia­da­ją­cy prze­róż­ne funk­cje, taki szpie­gow­ski smar­twatch. Tro­chę ina­czej jest w „Spec­tre”. Bond pod­czas wi­zy­ty u Q zwra­ca uwa­gę na nowy mo­del OMEGA Se­ama­ster 300. Pyta o funk­cje swo­je­go no­we­go su­per-mul­ti ze­gar­ka. Q ze spo­ko­jem od­po­wia­da – po­ka­zu­je czas…

OMEGA Seamaster 300 bond

Oczy­wi­ście póź­niej oka­zu­je się, że ma jed­nak su­per funk­cję – wy­buch 🙂

Wszyst­kie zdję­cia za­miesz­czo­ne po­wy­żej po­cho­dzą z ma­te­ria­łów pra­so­wych pro­du­cen­tów.