Close

osprzęt fotograficzny

Pasek do aparatu Stroppa

pasek do aparatu Stroppa

Dla­cze­go mamy so­bie nie umi­lić na­sze­go fo­to­gra­ficz­ne­go ży­cia i nie no­sić na­szych apa­ra­tów fo­to­gra­ficz­nych na ład­nych pa­skach? Dla­cze­go po za­pła­ce­niu ty­się­cy zło­tych za apa­rat mamy jesz­cze uży­wać fir­mo­we­go i prze­waż­nie pa­skud­ne­go ka­wał­ka sze­ro­kiej ta­śmy z wiel­kim logo pro­du­cen­ta i być bez­płat­nym słu­pem re­kla­mo­wym? Pa­sek do apa­ra­tu Strop­pa może być al­ter­na­ty­wą? Oczy­wi­ście, jak za­wsze jest […]

Czytaj więcej

Urs Recher – „Mr Precise”

Urs Recher z Broncolor

Czy­li, jak Urs Re­cher z Bron­co­lor za­mie­nił, z na­tu­ry nud­ny, prze­kaz tech­no­lo­gicz­ny o lam­pach bły­sko­wych Bron­co­lor w przy­jem­ność od­kry­wa­nia dro­bia­zgów, któ­re mają istot­ny wpływ na koń­co­wy efekt zdję­cio­wy. Kie­dy 30 lat temu uczy­łam się fo­to­gra­fii, uczest­ni­czy­łam w warsz­ta­tach oświe­tle­nio­wych, któ­re zor­ga­ni­zo­wał przed­sta­wi­ciel han­dlo­wy fir­my Bo­wens. Była to wte­dy ab­so­lut­na no­wość. Lamp tej fir­my w koń­cu nie […]

Czytaj więcej

Dobry monitor graficzny jest najważniejszy

eizo cg246 dobry monitor graficzny

Do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny i oświe­tle­nie na­szej cy­fro­wej ciem­ni jest naj­waż­niej­sze. Dla­cze­go w ty­tu­le po­sta­wi­łem taką tezę? Waż­niej­szy od ja­ko­ści apa­ra­tu, któ­rym ro­bi­my zdję­cia, od obiek­ty­wu doń przy­mo­co­wa­ne­go. Po­nie­waż, do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny oraz do­brze oświe­tlo­ne miej­sce pra­cy fo­to­gra­fu­ją­ce­go, jego „cy­fro­wa ciem­nia”, skła­da się na wła­ści­wy efekt koń­co­wy, czy­li jak będą wy­glą­dać jego zdję­cia.

Czytaj więcej

Ektachrome powraca

kodak ektachrome

Aż chce się krzyk­nąć, pa­ra­fra­zu­jąc „kla­sy­ków”, Yes, Yes, Yes! Ko­dak Ek­ta­chro­me is back! Po pię­ciu la­tach smut­ku i roz­pa­czy. Po rze­kach prze­la­nych fo­to­gra­ficz­nych łez. Po bez­na­dziej­no­ści cy­fro­wych barw po­wra­ca lub może po­wró­cić do pro­duk­cji, barw­ny dia­po­zy­tyw Ko­dak Ek­ta­chro­me.

Czytaj więcej

Czasem gorsze jest lepsze – filtry fotograficzne

las brzozowy

Za­sta­na­wia­łam się nad przy­czy­ną po­pu­lar­no­ści In­sta­gra­ma? Wy­glą­da mi to na fil­try fo­to­gra­ficz­ne. W cią­gu se­kun­dy każ­dy może zo­stać ar­ty­stą. Bez wy­sił­ku, bez mo­zol­ne­go ślę­cze­nia na Pho­to­sho­pem, fil­try fo­to­gra­ficz­ne i wszel­kie pre­se­ty – klik i już.

Czytaj więcej