Close

kalibracja

Profile ICC – jakie profile?

profile icc

Czy w cza­sach po­wszech­ne­go dru­ku cy­fro­we­go, cy­fro­wa dru­kar­nia może nie uży­wać pro­fi­li ICC do dru­ku na swo­ich urzą­dze­niach? Oczy­wi­ście, że może! Te­mat, jak zwy­kłe w ta­kich przy­pad­kach po­ja­wia się spon­ta­nicz­nie i przy­pad­ko­wo. Po­ma­ga­łem cór­ce w przy­go­to­wa­niu plan­szy z pro­jek­tem ar­chi­tek­to­nicz­nym. Na ko­niec trze­ba było go wy­dru­ko­wać zgod­nie z tym co mam na mo­ni­to­rze czy­li pro­fi­le ICC […]

Czytaj więcej