Close

19 stycznia 2016

X Rite ColorChecker Passport. Czy warto?

X Rite Color Checker Passport

W wielu opisach X Rite ColorChecker Passport, jak również komentarzach na forach internetowych, pojawia się pytanie, czy warto kupować? Przecież to tylko balans bieli, a to można zrobić na białą kartkę.

Na począ­tek wyja­śnie­nie. X Rite Color­Chec­ker Pas­sport to cały sys­tem słu­żą­cy do kom­plek­so­we­go pro­fi­lo­wa­nia zesta­wu apa­rat – obiek­tyw w okre­ślo­nych warun­kach oświe­tle­nia i usta­wień, a nie tyl­ko sza­ra kar­ta.

Czy warto kupować i stosować? Tak warto! Ale ja do pełnego używania X Rite ColorChecker Passport „dojrzewałem” blisko rok…

Kupi­łem go jako magicz­ne narzę­dzie, Gral do obrób­ki kolo­ry­stycz­nej, prze­peł­nio­ny wie­dzą zaczerp­nię­tą z inter­ne­tu. Kubeł zim­nej wody wylał się na mnie bar­dzo szyb­ko. To nie dzia­ła! Pro­fi­le się nie gene­ru­ją! Trze­ba usta­wiać ręcz­nie, itp.
Popeł­nia­łem pod­sta­wo­we błę­dy: nie­wła­ści­we oświe­tle­nie, kąt foto­gra­fo­wa­nia i wiel­kość w kadrze. Prze­ko­na­nie, że wyda­łem 300 zł na nie­po­trzeb­ny gadżet przy­szło bar­dzo szyb­ko i Color­Chec­ker Pas­sport wylą­do­wał w szu­fla­dzie. Dopie­ro po zapo­zna­niu się z poważ­ny­mi szko­le­nia­mi na ten temat „odkry­łem” co jest źle. Naj­lep­sze, z pierw­szej ręki, szko­le­nia są dostęp­ne bez­płat­nie na stro­nach inter­ne­to­wych X-rite, rów­nież po pol­sku!

Ale zacznij­my od począt­ku pro­ble­mu kali­bra­cji i pro­fi­lo­wa­nia. W „cza­sach ana­lo­go­wych” za koń­co­wy wygląd naszych zdjęć odpo­wia­dał mini­lab i jego ope­ra­tor. W więk­szo­ści otrzy­my­wa­li­śmy popraw­ne kolo­ry­stycz­nie odbit­ki wywo­ła­ne według „jakiś” usta­wień zna­nych tyl­ko ope­ra­to­ro­wi mini­la­ba.

Na porząd­ku dzien­nym były przy­pad­ki bez­myśl­ne­go wci­ska­nia guzi­ka i pro­duk­cji odbi­tek, któ­re nijak się mia­ły do rze­czy­wi­sto­ści. Świa­do­my tech­no­lo­gi i wła­ści­wo­ści poszcze­gól­nych mate­ria­łów foto­graf, wybie­rał nega­ty­wy Kodak-a lub Agfy do zdjęć ludzi. Potrze­bo­wał osią­gnąć nasy­co­ne kolo­ry pro­duk­tów, wybie­rał Fuji. Jeże­li dys­po­no­wał „sza­rą kar­tą” Kodak-a, mógł na jej pod­sta­wie okre­ślić balans bie­li.

X-Rite Color Checker Passport

X-Rite ColorChecker Passport, szare karty Kodak-a oraz kliny barwne.

Jeże­li mie­li­śmy spraw­dzo­ny i zaprzy­jaź­nio­ny lab, któ­re­go obsłu­ga wie­dzia­ła co robi, mogli­śmy popro­sić labo­ran­ta o odpo­wied­nią kolo­ry­sty­kę i tu koń­czy­ła się inge­ren­cja w kolo­ry zdję­cia. Praw­da że pro­ste? Ale poja­wi­ła się foto­gra­fia cyfro­wa, któ­ra z zało­że­nia mia­ła jesz­cze bar­dziej upro­ścić nam życie.

Apa­rat z zada­ny­mi usta­wie­nia­mi, kom­pu­ter i zdję­cia goto­we. Bez wycho­dze­nia z domu szyb­ciej i taniej. Z cza­sem poja­wi­ły się usłu­gi przyj­mo­wa­nia zdjęć do wywo­ły­wa­nia przez e-mail. Jesz­cze pro­ściej i szyb­ciej.

Cyfra” się roz­wi­ja poja­wia­ją się dru­kar­ki foto­gra­ficz­ne i inne cyfro­we urzą­dze­nia rów­nież komer­cyj­ne i poja­wia­ją się pierw­sze pro­ble­my. Raz zdję­cia z labu cyfro­we­go wycho­dzą za jasne raz za ciem­ne. Na moni­to­rze nasze­go kom­pu­te­ra mie­li­śmy usta­wio­ne kolo­ry, a tu jakiś takie inne? Co się dzie­je? Pew­nie wina leży po stro­nie labu, robi­my awan­tu­rę, nie przyj­mu­je­my odbi­tek, zmie­nia­my mini­lab.

Z cza­sem dowia­du­je­my się, że podob­ne pro­ble­my mają inni. Co się dzie­je? Coś co mia­ło nam uła­twiać pra­cę powo­du­je tyl­ko kło­po­ty. Odpo­wiedź jest pro­sta. Wraz z cyfrą dosta­li­śmy dużą ilość nowych zmien­nych w naszym sys­te­mie pra­cy. Zmien­nych, z któ­rych ist­nie­nia nie zda­wa­li­śmy sobie spra­wy.
Każ­dy apa­rat, wła­ści­wie jego matry­ca, zapi­su­je pli­ki cyfro­we ina­czej. Rów­nież na róż­nych czu­ło­ściach. Świa­tło­mierz każ­de­go apa­ra­tu mie­rzy ina­czej świa­tło. Chcąc mieć 100% kon­tro­lę nad pomia­rem świa­tła, kupi­my zewnętrz­ny świa­tło­mierz. Super! Tyl­ko co on nam wska­że? Jakie war­to­ści? Jesz­cze inne jak apa­rat.
Na przy­kład fir­ma Seko­nic, pro­du­cent pro­fe­sjo­nal­nych świa­tło­mie­rzy ofe­ru­je dwa mode­le, Seko­nic L-478 oraz Series L-758, z moż­li­wo­ścią kali­bra­cji przy pomo­cy roz­sze­rzo­nej o 20% sza­rą kar­tę wer­sji X Rite Color­Chec­ker Pas­sport.
Dodaj­my do tego bar­wę socze­wek w obiek­ty­wach i wsze­la­kich fil­trów na nich. Kolej­ne zmien­ne to tem­pe­ra­tu­ra bar­wo­wa świa­tła, róż­na w każ­dej oko­licz­no­ści. Na koniec, nasz moni­tor na któ­rym obra­bia­my zdję­cia.

Zdjęcia wykonane w deszczowy, pochmurny dzień w lesie, bez korekty. Od lewej: profil ACR, profil Adobe Standard, profil X Rite ColorChecker.

Aby nad tym wszyst­kim zapa­no­wać potrze­bu­je­my wła­śnie takich urzą­dzeń jak X Rite Color­Chec­ker Pas­sport. Do dys­po­zy­cji mamy wzor­nik kolo­rów, sza­rą kar­tę i naj­waż­niej­szą rzecz, opro­gra­mo­wa­nie, któ­re wyge­ne­ru­je nam pro­fil zesta­wu: apa­rat – usta­wie­nia matry­cy – obiek­tyw – filtr. Ktoś powie, że pro­fi­le są dostęp­ne w usta­wie­niach apa­ra­tu czy pro­gra­mu do obrób­ki zdjęć i po co robić nowe. Oczy­wi­ście, są. Przy­go­to­wa­ło je samo Ado­be i np. Nikon, ale to pro­fi­le ogól­ne, takie „mniej wię­cej”, jak w mini­la­bie i nie obej­mu­ją w żaden spo­sób powyż­sze­go zesta­wu. Z kolei pro­fi­le obiek­ty­wów zawie­ra­ją tyl­ko korek­cję ich wad fizycz­nych.

Waru­nek pod­sta­wo­wy suk­ce­su w pra­cy z X Rite Color­Chec­ker Pas­sport – wła­ści­we, rów­ne oświe­tle­nie i popraw­na eks­po­zy­cja. Bez bli­ków, cie­ni, duże­go kon­tra­stu. Jeże­li w trak­cie zdjęć zmie­nią się warun­ki oświe­tle­nio­we, musi­my powtó­rzyć zdję­cie wzor­ca.

W trak­cie zdjęć usta­wia­my wzor­nik na wprost, pro­sto­pa­dle do osi optycz­nej obiek­ty­wu, tak by nie zaj­mo­wał całe­go kadru, wystar­czy ok. 20%-50% powierzch­ni. Uni­ka­my obiek­ty­wów ultra-sze­ro­ko­kąt­nych z uwa­gi na dys­tor­sję. Ostro­ści musi być usta­wio­na na wzo­rzec. Zdję­cia zapi­su­je­my w pli­kach RAW.

x rite color checker

Taki kard wystarczy do wygenerowania profilu. Zdjęcie wykonane przy mieszanym oświetleniu dzienno-jarzeniowym. Tylko balans bieli, ustawiony próbnikiem na polu szarym, drugie od dołu po prawej stronie.

Wzor­co­we zdję­cie impor­tu­je­my do plu­gin-u w Ligh­tro­om-ie lub Pho­to­shop-ie i gene­ru­je­my pro­fil. Po powtór­nym uru­cho­mie­niu Ligh­tro­om-a, pod­łą­cza­my uzy­ska­ny pro­fil do zdjęć. Pozo­sta­je tyl­ko usta­wić tem­pe­ra­tu­rę bar­wo­wą świa­tła przy pomo­cy odpo­wied­nie­go dla foto­gra­fo­wa­nej sce­ny, por­tret – kra­jo­braz, zesta­wu pól kon­tro­l­nych. Kon­ty­nu­uje­my obrób­kę według potrzeb lub naszych upodo­bań.

Ale...
Jak każ­de urzą­dze­nie uni­wer­sal­ne tak i to posia­da pew­ne cechy, któ­re trze­ba znać i pamię­tać o nich pra­cu­jąc z pro­fi­la­mi. Wyge­ne­ro­wa­ne pro­fi­le są kon­tra­sto­we. Ja usta­wiam od razu kon­trast na -30. Następ­nie doko­nu­ję korekt w pane­lu „Came­ra Cali­bra­tion”. Ale do tego musi­my dys­po­no­wać dobrze oświe­tlo­nym świa­tłem D50 sta­no­wi­skiem pra­cy i dobrym, ska­li­bro­wa­nym moni­to­rem.

Zdjęcia: bez korekty kontrastu i profilu, z naniesionymi korektami.

Naj­bar­dziej na uży­wa­niu Color­Chec­ker Pas­sport sko­rzy­sta­ją:
– foto­gra­fo­wie uży­wa­ją­cy kil­ku apa­ra­tów pod­czas jed­nej sesji
– wyko­nu­ją­cy zdję­cia gdzie kolor przed­mio­tu musi być odwzo­ro­wa­ny per­fek­cyj­nie, np. zdję­cia kata­lo­go­we, muze­al­ne
– zdję­cia w trud­nych, mie­sza­nych warun­kach oświe­tle­nia

Dzię­ki temu otrzy­mu­je­my punkt wyj­ścia do dal­szej obrób­ki i gwa­ran­to­wa­ną powta­rzal­ność. Pamię­taj­my, że zdję­cia kreu­je­my my jako foto­gra­fo­wie, a nie nor­my i urzą­dze­nia.

Zakoń­czy­li­śmy dopie­ro pierw­szy etap. By wszyt­ko zadzia­ła­ło potrzeb­ny nam jest jesz­cze moni­tor, któ­ry moż­na opro­fi­lo­wać i odpo­wied­nio usta­wić by wła­ści­wie wyświe­tlić efek­ty naszej pra­cy. Ale to temat na odręb­ne omó­wie­nie.

 • Hose Yer­ro

  Bar­dzo faj­ny arty­kuł, pozna­je coraz bar­dziej color­chec­ke­ra, napi­sał Pan, że pro­fi­le są kon­tra­sto­we, rze­cze­czy­wi­ście w sto­sun­ku do pro­fi­li z DNG pro­fi­le­ra tak jest, ale czy aż – 30 kon­tra­stu to nie za dużo?, chciał­bym też zapy­tać o zmia­ny w came­ra Cali­bra­tion, moż­na wie­dzieć co Pan usta­wia i dla­cze­go aku­rat tam a nie w HSL?

  • Witam i prze­pra­szam za zwło­kę.

   Zacznę od koń­ca. Dla­cze­go nie HSL? Idea Color­Chec­ker pole­ga na two­rze­niu pro­fi­li do modu­łu „Came­ra Cali­bra­tion”, kon­kret­nej sytu­acji zdję­cio­wej, ale jak każ­de urzą­dze­nie ma on swo­je „cechy”. Aby je zni­we­lo­wać pra­cu­je­my cały czas w tym modu­le. Czy­li wpro­wa­dza­my popraw­ki do otrzy­ma­ne­go pro­fi­lu. Jeże­li robi­li­by­śmy korek­ty w HSL popraw­ki doty­czą już same­go zdję­cia. Niby podob­nie, a jed­nak ina­czej. Tro­chę jak róż­ni­ca mię­dzy Opa­ci­ty i Flow w pędz­lach.

   Popraw­ki musi­my robić przy sta­łym, dzien­nym (ok. 5500 K) oświe­tle­niu. Moje sta­no­wi­sko jest tak oświe­tlo­ne, dwie 18 W, cer­ty­fi­ko­wa­ne świe­tlów­ki i pro­fi­lo­wa­ny moni­tor. U mnie Eizo CG.

   Kon­trast. Tu poja­wia się nasza subiek­tyw­ność. My decy­du­je­my o wyglą­dzie nasze­go zdję­cia. Czy pro­fi­le są kon­tra­sto­we? Nie wiem, ja usta­wiam tak. Jakiś czas temu roz­ma­wia­łem z pol­skim X-Rite Colo­rat­ti Jac­kiem Bonec­kim, któ­ry potwier­dził moje spo­strze­że­nia. My robi­my zdję­cie nie pro­fil.

   Ja robię w spo­sób nastę­pu­ją­cy. Jeże­li foto­gra­fu­ję ludzi, por­tre­ty itp. Color­Chec­ker słu­ży mi jako balans bie­li. Uży­wam prze­waż­nie pro­fi­lu Ado­be Came­ra Neu­tral v4, naj­bar­dziej mi odpo­wia­da. Jeże­li foto­gra­fu­ję np. jedze­nie robię kon­kret­ny pro­fil, wpro­wa­dzam popraw­ki, usta­wiam balans bie­li i obrób­ka zakoń­czo­na.

   Pozdra­wiam

   P.S.
   zapra­szam do udo­stęp­nia­nia i śle­dze­nia naszych tek­stów. Nie poja­wia­ją się 10 razy dzien­nie, ale chy­ba są cie­kaw­sze niż not­ki pra­so­we 🙂

   • Hose Yer­ro

    Bar­dzo dzię­ku­ję za daw­kę wie­dzy, ale jak zwy­kle, nie do koń­ca jesz­cze rozu­miem pew­ne rze­czy a więc:

    Idea Color­Chec­ker pole­ga na two­rze­niu pro­fi­li do modu­łu „Came­ra Cali­bra­tion”, kon­kret­nej sytu­acji zdję­cio­wej, ale jak każ­de urzą­dze­nie ma on swo­je „cechy”. Aby je zni­we­lo­wać pra­cu­je­my cały czas w tym modu­le.”

    Na wstę­pie, co wedle Pana lepiej uży­wać do two­rze­nia pro­fi­li, soft z pas­spor­ta, czy dng pro­fi­ler edy­tor, z tek­stu i zdjęć wyni­ka ‚że uży­wa Pan softu z pas­spor­ta, czy jest na dzień dzi­siej­szy jakaś prze­wa­ga tego softu nad DPE, oczy­wi­ście pomi­ja­jąc moż­li­wość mani­pu­la­cji tabli­ca kolo­rów ?. Napi­sał Pan, że urzą­dze­nie ma swo­je „cechy”, cho­dzi o wady któ­rych nie może­my wyeli­mi­no­wać ?, dla­te­go wpro­wa­dza­my korek­cję w kana­łach RGB came­ra cali­bra­tion ?
    „Ja robię w spo­sób nastę­pu­ją­cy. Jeże­li foto­gra­fu­ję ludzi, por­tre­ty itp. Color­Chec­ker słu­ży mi jako balans bie­li. Uży­wam prze­waż­nie pro­fi­lu Ado­be Came­ra Neu­tral v4, naj­bar­dziej mi odpo­wia­da.”

    Mi też naj­bar­dziej przy por­tre­tach i zdję­ciach ludzi odpo­wia­da tak­że pro­fil „Came­ra” Neu­tral ( tzn. mógł­by być Came­ra Stan­dard, ale jak wie­rzyć w Visu­ali­zing DNG Came­ra Pro­fi­les , to ona ma naj­mniej skrę­tów odcie­ni) czy wte­dy mody­fi­ku­je Pan tak­że pozo­sta­łe kolo­ry tak­że w Came­ra Cali­bra­tion czy w tym przy­pad­ku w HSL?. Dla­cze­go wybrał Pan pro­fil naśla­du­ją­cy Niko­na w kwe­stii kolo­ru skó­ry, czy dla­te­go, że wła­snie skó­ra tam naj­le­piej wyglą­da po mini­mal­nych korek­tach za każ­dym razem a w pro­fi­lo­wych róż­nie to wyglą­da i chy­ba nigdy nie będzie takie jak w ory­gi­na­le z body.

    Ostat­nie niby pro­ste pyta­nie, któ­ry kolor skó­ry tak ogól­nie jest bliż­szy praw­dzie, czy ten z pro­fi­lu color­chec­ke­ra czy np. Cano­na bo jego znam ?

    • 1. Oba spo­so­by opie­ra­ją się na tym samym sil­ni­ku apli­ka­cji. Ale teo­re­tycz­nie uży­wa­nie DNG pro­fi­ler może być dokład­niej­sze. Dla­cze­go? Może­my ręcz­nie usta­wić, popra­wić prób­ko­wa­nie pól barw­nych. Czy jest róż­ni­ca w pro­fi­lu? Zauwa­żal­na nie. Mate­ma­tycz­na, pew­nie tak, ale czy ją zauwa­ży­my? „Cechy”, o któ­rych wspo­mi­nam to ta mate­ma­ty­ka, któ­ra wizu­al­nie nam prze­szka­dza ponie­waż przy­zwy­cza­ili­śmy się do pew­nych wzor­ców. Płyn­nie prze­cho­dzi­my do 2.

     Jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do ład­nej brzo­skwi­nio­wej skó­ry. Pięk­ne por­tre­ty są wszę­dzie. Ale w rze­czy­wi­sto­ści nasza, skó­ra jest bla­do-sino-czer­wo­na­wa. W lecie, po pla­ży jest czer­wo­na. Czy chce­my taką mieć na zdję­ciach? Pro­fil mate­ma­tycz­nie „poka­zu­je to co widzi”, nie wie o naszych pre­fe­ren­cjach. Dla­te­go do „ludzi” uży­wam Came­ra Neu­tral.

     Dla­cze­go Nikon? Zawsze mi odpo­wia­dał, uży­wam od zawsze, wolę skó­rę Niko­na. My foto­gra­fu­je­my i decy­du­je­my o efek­cie koń­co­wym. Do kon­kret­nych kolo­rów pro­fil z Color­Chec­ke­ra.

     Praw­da? A co to zna­czy? Czy moja Niko­no­wa jest lep­sza od Pań­skiej Cano­no­wej?

     Pamię­taj­my o jed­nym. W dobie cyfro­wej musi­my mieć punkt odnie­sie­nia. Dla mnie jest to porząd­ny moni­tor i zakła­dam, że jako urzą­dze­nie bez duszy, usta­wio­ne wg. wszel­kich wzor­ców poka­że mi wła­ści­wy.

     • Hose Yer­ro

      Nie napi­sał Pan o popraw­kach w Came­ra Cali­bra­tion z cze­go one dokład­nie wyni­ka­ją, po Pana przy­kła­dzie w came­ra Cali­bra­tion widać zmia­ny, na pew­no nie są kosme­tycz­ne.

      Co do DPE­dy­tor i Pas­sport chec­ke­ra, albo coś źle robię, lub te pro­fi­le są róż­ne, pro­fi­le z Pas­spor­ta mają bar­dziej nasy­co­ne bar­wy a w świe­tle zwy­kłej żarów­ki wol­fra­mo­wej te z Pas­spor­ta, są dla mnie nie­ak­cep­to­wal­ne, porów­ny­wa­łem sce­nę wizu­al­nie z moni­to­rem i z pro­fi­lem z Pas­spor­ta, miał duże prze­kła­ma­nia barw. Przy tym porów­na­niu, mia­łem przy­go­to­wa­ną sce­nę z odbit­ką typu por­tret i jesz­cze parę rekwi­zy­tów w kolo­rze. Pro­szę zro­bić u sie­bie takie porów­na­nie i napi­sać, czy pro­fi­le się róż­nią czy nie, bo moim zda­niem róż­nią się znacz­nie.

      Załóż­my, że pro­fi­le róż­nią się znacz­nie, pyta­nie dla­cze­go tak jest, to pyta­nie mnie nur­tu­je, czy pro­du­cent urzą­dze­nia X-Rite stwo­rzył soft, któ­ry gene­ru­je pro­fi­le z sufi­tu ?

     • Pod­sta­wo­wa spra­wa o któ­rej musi Pan pamię­tać to to, że Color­Chec­ker jest czę­ścią całe­go sys­te­mu zwa­ne­go Color Mana­ge­ment. To temat rze­ka i wycią­ga­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów do funk­cjo­no­wa­nia oddziel­ne­go tra­ci sens.

      Popraw­ki, któ­re robię w Came­ra Cali­bra­tion wyni­ka­ją z wizu­al­nej oce­ny wzor­ca sfo­to­gra­fo­wa­ne­go i oglą­da­ne­go w oświe­tle­niu refe­ren­cyj­nym. Po uprzed­nim wyge­ne­ro­wa­niu i pod­pię­ciu pro­fi­lu oczy­wi­ście.

      Aby oce­nić wizu­al­nie efek­ty uzy­ska­ne przy pomo­cy pro­fi­li musi Pan mieć refe­ren­cyj­ny moni­tor ska­li­bro­wa­ny sprzę­to­wo i opro­fi­lo­wa­ny kolo­ry­me­trem czy spek­tro­fo­to­me­trem do kon­kret­nych zadań. Moni­tor musi stać w spe­cjal­nie oświe­tlo­nym miej­scu. Tem­pe­ra­tu­ra bar­wo­wa tego oświe­tle­nia powin­na wyno­sić oko­ło 5500 K i być sta­ła tak jak i jego natę­że­nie. Pan spraw­dza wyni­ki przy żarów­ce, któ­ra daje w pory­wach 3000 K.

      Do pra­cy mam dwa pod­sta­wo­we pro­fi­le moni­to­ra. Na 6500 K do inter­ne­tu i 5300 K do dru­ku off­se­to­we­go. W zależ­no­ści od potrzeb prze­łą­czam je lub gene­ru­ję inny pro­fil moni­to­ra, np. do kon­kret­ne­go papie­ru.

      Przy tych regu­łach nie widzę żad­nej róż­ni­cy mię­dzy poszcze­gól­ny­mi wer­sja­mi pro­gra­mu.

     • Hose Yer­ro

      Rozu­miem co muszę mieć, ale ja nie o to pyta­łem, napi­sał Pan, że nie widzi róż­ni­cy mię­dzy pro­fi­la­mi z owych softów, ja je widzę prze­łą­cza­jąc na moni­to­rze, sce­na w żaro­wym ok, ale balans bie­li też w żaro­wym i pro­fil DPE wyge­ne­ro­wał bliż­szy praw­dzie kolor, nato­miast soft z Pas­spor­ta kolo­ry z sufi­tu.

     • Aby do koń­ca wyja­śnić spra­wę napi­sze tak; Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor robi wię­cej za nas. Bez­po­śred­nio wpro­wa­dza popraw­ki i balans bie­li do pli­ku pro­fi­lu, a sam pro­fil gene­ro­wa­ny jest uży­wa­jąc wzor­ca „Ado­be Stan­dard” lub „Came­ra Neu­tral”. moż­na powie­dzieć, że robi wszyst­ko za nas? Jest wygod­niej­szy?

      Na „suro­wo” porów­na­nie pro­fi­li wycho­dzi nie­ko­rzyst­nie dla Color­Chec­ker. Jeże­li wpro­wa­dzi­my popraw­ki ręcz­nie do pro­fi­lu Color­Chec­ker, wycho­dzi to samo.

      Tak więc, jeże­li bar­dziej odpo­wia­da Panu Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor, pro­szę go uży­wać. Jak napi­sa­łem na począt­ku moje­go arty­ku­łu, Color­Chec­ker jest tyl­ko bazą, wyj­ściem do NASZEJ twór­czo­ści, a nie obo­wiąz­kiem.

     • Hose Yer­ro

      Panie Dar­ku, trzy­maj­my się chro­no­lo­gii, bo do nicze­go nie doj­dzie­my, każ­de moje pyta­nie jest dla mnie waż­ne i klu­czo­we w usta­le­niu pew­nych fak­tów, jako że jest Pan zawo­dow­cem, to pole­gam na Pana wie­dzy.

      1. „Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor robi wię­cej za nas.” – czy jest Pan pew­ny ?, bo to soft z pas­spor­ta wybie­ra sam za nas balans bie­li, jeże­li DPE wpro­wa­dza popraw­ki do pro­fi­lu Ado­be Stan­dard, to jak je Pan oce­nia i czy jest sens uży­wa­nia w takim razie softu pas­spor­ta, pytam o Pana zda­nie.

      2. ” Na „suro­wo” porów­na­nie pro­fi­li wycho­dzi nie­ko­rzyst­nie dla Color­Chec­ker. Jeże­li wpro­wa­dzi­my popraw­ki ręcz­nie do pro­fi­lu Color­Chec­ker, wycho­dzi to samo.” – może Pan opi­sać, co wycho­dzi nie­ko­rzyst­nie, nasy­ce­nie, bar­wa, czy raczej cho­dzi o wszyst­kie bar­wy, będzie to dla mnie bar­dzo pomoc­ne ?

      3. Skąd wyni­ka­ją takie roz­bież­no­ści w pro­fi­lach pas­spor­ta, rozu­miem że na to pyta­nie tech­nicz­ne, może Pan nie znać odpo­wie­dzi.

      4. ” Tak więc, jeże­li bar­dziej odpo­wia­da Panu Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor, pro­szę go uży­wać.” – a moż­na widzieć, któ­re­go softu Pan uży­wa i dla­cze­go ?

     • Tym razem mi się ska­so­wał...
      1. Jestem pew­ny ponie­waż final­ny pro­fil wyglą­da o wie­le lepiej od pro­fi­lu z Color­Chec­ker-a przed popraw­ka­mi. Porów­nu­ję wizu­al­nie przy oświe­tle­niu refe­ren­cyj­nym. Jest pew­nie tyl­ko korek­ta goto­we­go Ado­be Stan­dard czy Neu­tral. Widać to w pro­gra­mie po pomia­rze.
      1.1. Żaden z pro­gra­mów nie doda­je sobie sam balan­su bie­li. A DNG PE „pro­si” o zde­fi­nio­wa­nie balan­su bie­li w trak­cie two­rze­nia pro­fi­lu, a CC nie uży­wa tego wca­le. Pew­nie to jed­na z przy­czyn róż­nic koń­co­wych? Na dokład­kę A DNG PE korzy­sta z pola czwar­te­go w dol­nym rzą­dzie, 4/4, a CC, przy obrób­ce już, z pola dru­gie­go, 4/2. Widać, że Ado­be wyko­rzy­stu­je sza­rą kar­tę.
      1.2. Nie ma naj­mniej­sze­go, jeże­li mamy oddziel­ną, 24 polo­wą kar­tę barw­ną, tzw. Color­Chec­ker Clas­sic. Koszt podob­ny, a w CC dosta­je­my wię­cej dodat­ków. Jeże­li mamy CC i tak musi­my ina­czej foto­gra­fo­wać tabli­cę. Musi być jej wię­cej w kadrze. Może to kolej­na róż­ni­ca, dokład­ność pomia­ru?

      2. Tak jak Pan pisze, a ja umie­ści­łem na przy­kła­do­wych zdję­ciach w tek­ście. Głow­nie satu­ra­cja każ­dej bar­wy po tro­chu, i kon­trast. Też przy oce­nie wizu­al­nej.

      3. Praw­do­po­dob­nie A DNG PE jest dokład­niej­szy przez więk­szą ska­lę pól testo­wych potrzeb­nych do dzia­ła­nia?
      4. Jak pisa­łem na począt­ku naszej kon­wer­sa­cji. CC do foto­gra­fii „kolo­ro­wo-tech­nicz­nej” w korek­cja­mi i pro­fi­lu Neu­tral do „ludz­kiej”.

      A na koniec. Zmu­sił mnie Pan chy­ba do roz­wi­nię­cia, kon­ty­nu­acji wąt­ku Color­Chec­ker i porów­na­nia z A DNG PE i napi­sa­nia kolej­ne­go tek­su. Pro­szę śle­dzić naszą stro­nę.

     • Hose Yer­ro

      5.
      No to już spo­ro Pan napi­sał, ale wyda­je mi się nie­praw­do­po­dob­ne stwier­dze­nie, że soft CC nie uży­wa balan­su bie­li, prze­cież pro­fil jest two­rzo­ny w opar­ciu o źró­dło świa­tła, czy ta infor­ma­cja jest potwier­dzo­na z pew­ne­go źró­dła ?

      6.
      „Tak jak Pan pisze, a ja umie­ści­łem na przy­kła­do­wych zdję­ciach w tek­ście. Głow­nie satu­ra­cja każ­dej bar­wy po tro­chu, i kon­trast. Też przy oce­nie wizu­al­nej.”

      Któ­rym softem Pan two­rzył pro­fil DPE czy CCP i nadal nie wiem, dla­cze­go kupu­jąc CC muszę jesz­cze sam kory­go­wać pro­fil o jakich cechach Pan pisał ?, wie­lu zakła­da, że robi pro­fil i goto­we, broń Boże samo­dziel­ne regu­la­cje.

     • Oba dzia­ła­ją na zasa­dzie porów­na­nia „zaszy­tych” w opro­gra­mo­wa­niu wzor­ców. Tabli­ca musi być popraw­nie oświe­tlo­na i usta­wio­na. Porów­nu­ją kon­kret­ne pola i dla­te­go np. nie wyge­ne­ru­je­my pro­fi­lu z odwrot­nie umiesz­czo­nej tabli­cy. Wysko­czy błąd. Nie mogą brać pod uwa­gę balan­su bie­li bo skąd mają wie­dzieć? W A DNG PE wska­zu­je­my to ręcz­nie. Nie jest, to moje przy­pusz­cze­nia.

      Pro­fil był robio­ny z CCP, były to zdję­cia tech­nicz­ne i takich wypad­kach dzia­ła dobrze. Po wspo­mnia­nej wcze­śniej, mojej roz­mo­wie z Jac­kiem Bonec­ki też mia­łem takie pyta­nia. Dla­cze­go? Ponie­waż jest to urzą­dze­nie uni­wer­sal­ne i jak każ­de uni­wer­sal­ne jest... uni­wer­sal­ne 🙂 Tak jest i już.

      Dziś byłem na zdję­ciach dość trud­nych oświe­tle­nio­wo. Jarze­niów­ki, niski strop, bia­łe stro­je, ludzie. Nie bły­ska­łem by nie mie­szać świa­tła. Jak nic wszyst­ko będzie zie­lo­no-nie­bie­skie. Na koniec sfo­to­gra­fo­wa­łem CCP w głów­nym miej­scu pla­nu zdję­cio­we­go. Zro­bi­łem dwa pro­fi­le, A DNG PE i CCP, któ­ry lep­szy? Oba bar­dzo podob­ne, wybór subiek­tyw­ny. CCP bar­dziej żół­ty i kon­trast -30, bez dodat­ko­wych popra­wek, A DNG PE kon­trast +30 i skó­ra bar­dziej ludz­ka – różo­wa.

      Jest Pan obec­nie w tym miej­scu w któ­rym ja byłem jakiś czas temu. Jesz­cze raz powiem, że CCP poma­ga i to dużo ale nie jest magicz­nym gra­lem i trze­ba go poznać.

     • Hose Yer­ro

      Fak­tycz­nie jestem na eta­pie zdo­by­wa­nia wie­dzy, dla­cze­go tak a nie ina­czej to dzia­ła i dzię­ki Panu tą wie­dzę zdo­by­wam, zapew­ne ta wie­dza jest dostęp­na na zagra­nicz­nych forach, ale nie pol­skich, tutaj za taką wie­dzę trze­ba chy­ba zapła­cić.

      7. Co Pana skło­ni­ło, do wybra­nia jed­nak softu CC w zdję­ciach tech­nicz­nych, wiem że efek­ty są pra­wie takie same jak z DPE, ale jed­nak coś się Panu bar­dziej podo­ba, lub jest bar­dziej mimo wszyst­ko wier­ne?. Wiem, że CCP posia­da 3D LUT, może to ma wpływ?

      8. Co do Pana sytu­acji zdję­cio­wej i pro­fi­li przy jarze­nio­wym, dziw­ne że soft CCP nie dał bar­dziej czer­wo­nej skó­ry, ja jesz­cze nie zro­bi­łem pro­fi­lu do jarze­nio­we­go, ale do żarów­ki zro­bi­łem i porów­na­łem, Pas­sport dał nie­ak­cep­to­wal­ne bar­wy i wybra­łem lep­szy pro­fil z DPE.

      9. Czy wedle Pana, X-Rite jest w sta­nie popra­wić ten soft, czy ta uni­wer­sal­ność mu na to nie pozwa­la, cie­ka­wi mnie tak­że , któ­ry ele­ment jako pierw­szy unie­mo­zli­wia mu lep­sze dzia­ła­nie, zapew­ne cho­dzi o to że nie posia­da­ją algo­ryt­mów prze­twa­rza­nia pro­fi­li od Ado­be?

      10. Na tym eta­pie skoń­czy­ły mi się pyta­nia 😉

     • Co do for i wie­dzy. Bar­dziej cho­dzi o ogól­ną dostęp­ność i popu­lar­ność pro­duk­tów. Prze­kła­da się to bez­po­śred­nio na ilość opi­nii. Mamy dwa świa­ty, nasz pol­ski i glo­bal­ny.

      W zdję­ciach tech­nicz­nych raczej nie wystę­pu­ją kolo­ry skó­ry i CCP dosko­na­le sobie tu radzi i jest wygod­niej­szy, pomi­ja­my por­tre­ty kosme­tycz­ne.
      Dla­cze­go CCP? Zaj­mu­ję się Color Mana­ge­ment-em zawo­do­wo. X-Rite jako pro­du­cent róż­nych urzą­dzeń w tej dzie­dzi­nie nie jest mi obcy. Prę­dzej czy póź­niej musia­łem tra­fić CCP i tra­fi­łem.

      Jed­na­ko­we sytu­acje zdję­cio­we nie ist­nie­ją! Jeże­li ktoś robi jeden pro­fil i mówi, że super dzia­ła do wszyst­kie­go, sam sie­bie oszu­ku­je. Zawsze coś gdzieś się odbi­je i ina­czej zaświe­ci. Trze­ba zawsze trak­to­wać pro­fil jako punkt począt­ko­wy, a nie koń­co­wy.

      X-Rite to cały sys­tem, czy popra­wią – zmie­nią?

     • Hose Yer­ro

      Cho­dzi­ło o to, czy w X-rite są w sta­nie bar­dziej dopra­co­wać soft CCP, do pozio­mu DPE, aby trze­ba było mniej­sze korek­cje wpro­wa­dzać lub pra­wie wca­le.

      Mia­łem jesz­cze zapy­tać o taką kwe­stię, jak Ado­be stwo­rzy­ło pro­fi­le Came­ra i Ado­be Stan­dard, są one dość sta­bil­ne i prze­wi­dy­wal­ne w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie tem­pe­ra­tur, gdy­bym chciał stwo­rzyć coś podob­ne­go i uni­wer­sal­ne­go, to rozu­miem, że potrze­bu­ję zdjęć ze zwy­kłej żarów­ki i w dru­gim przy­pad­ku jakieś bar­dzo zim­ne świa­tło o tem­pe­ra­tu­rze 10000–15000 K, zapew­ne naj­le­piej aby oba były sztucz­ne, co da lep­szą kon­tro­lę, gdzieś czy­ta­łem o swie­tlów­kach do akwa­ry­sty­ki, co Pan sądzi na ten temat ?

     • Nie jestem w sta­nie odpo­wie­dzieć czy są w sta­nie dopra­co­wać, pew­nie tak?

      Pro­fi­le są stwo­rzo­ne na bazie tablic barw­nych mie­rzo­nych w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych. Dla­te­go są sta­łe.
      Pro­szę do pro­fi­lu nie mie­szać tem­pe­ra­tu­ry bar­wo­wej. Tę doda­je­my póź­niej i może­my usta­wić ją dowol­nie. Raz jesz­cze powta­rzam, nie ma uni­wer­sal­nych rze­czy, tym bar­dziej w fizy­ce. Jeże­li chce Pan stwo­rzyć pro­fil ogól­ny dla swo­je­go apa­ra­tu powi­nien Pan sfo­to­gra­fo­wać tabli­cę w dzień, np. sło­necz­ny i wyge­ne­ro­wać taki pro­fil. powi­nien star­czyć na lato.

      Mak­sy­mal­ną tem­pe­ra­tu­rą bar­wo­wą w foto­gra­fii jest 6500K, połu­dnie, sło­necz­ny dzień. 10000K czy 15000K to war­to­ści uży­wa­ne w astro­no­mii i defi­niu­ją tem­pe­ra­tu­rę bar­wo­wą nie­bie­skie­go, sło­necz­ne­go nie­ba. Na zie­mię tak nie docie­ra.
      Jeże­li chciał­by pan uży­wać świe­tló­wek to tyl­ko linio­wych, tych o współ­czyn­ni­ku RA zbli­żo­nym do 100 i odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej. Czy­li np. Phi­lips MASTER TL-D 90 Gra­phi­ca typ 950. Świe­tlów­ki akwa­ry­stycz­ne świe­cą pra­wie ultra­fio­le­tem i nie są linio­we.

     • Hose Yer­ro

      Rze­czy­wi­ście pro­fil z dnia sło­necz­ne­go – bez­po­śred­nie słoń­ce bez chmur, pasu­je jako pro­fil uni­wer­sal­ny, pomi­mo iż nie jest tak dobry jak kon­kret­ny pro­fil pod zdję­cie, to i tak lep­szy od Ado­be Stan­dard, posia­da lep­sze nasy­ce­nie i bar­wy. Z tymi świe­tlów­ka­mi akwa­ry­stycz­ny­mi, to czy­ta­łem na forum i wypo­wia­da­li się ” fachow­cy „, dla­te­go chcia­łem dopy­tać, bo rze­ko­mo tak Ado­be robi swo­je pro­fi­le.

      W sumie jesz­cze mi pyta­nie zosta­ło 😀 a Pan roz­wie­wa moje wąt­pli­wo­ści, jesz­cze nie tra­fi­łem na tak pomoc­ną i facho­wą oso­bę a więc, czy pró­bo­wał Pan jed­nak uży­wać pro­fi­le DPE & CCP do ludzi i por­tre­tów, zda­ję sobie spra­wę, że Pan już napi­sał, że uży­wa Nikon Came­ra Neutral_v4, skó­ra wte­dy wyda­je się ład­niej­sza , ale pozo­sta­je nie­do­syt innych barw, chy­ba nie da się tego pogo­dzić, albo wier­ne bar­wy, albo ład­ny kolor skó­ry, oczy­wi­ście moż­na tego Neu­tra­la pokrę­cić, czy ten tok jest Panu tak­że bli­ski i czy tak to wyglą­da?

 • Pingback: Dobry monitor graficzny, domowa ciemnia cyfrowa, jaki monitor do zdjęć?()

 • Ato­mic Shut­ter

  Czy­li na liście zaku­pów naj­pierw porząd­ny moni­tor a póź­niej color chec­ker?

  • Są to dwie róż­ne, ale potrzeb­ne i rów­no­le­głe rze­czy. Final­nie moni­tor jest naj­waż­niej­szy, przy­naj­mniej taki wyświe­tla­ją­cy 100% sRGB i ok. 80% Ado­beRGB, jeże­li pra­cu­je­my np. tyl­ko dla inter­ne­tu – sklep inter­ne­to­wy. Nie ma zna­cze­nia czy kupi­my Color­Chec­ker od X-Rite czy samą tabli­cę barw­ną od np. Data­Co­lor. Powin­ni­śmy pra­co­wać z pro­fi­la­mi, to bar­dzo uła­twia pra­cę. Do koń­ca grud­nia na zesta­wy X-Rite jest pro­mo­cja, w cenie peł­na licen­cja na pro­gram Affi­ni­ty Pho­to. Nad tym bym się zasta­no­wił?

  • Są to dwie róż­ne, ale potrzeb­ne i rów­no­le­głe rze­czy. Final­nie moni­tor jest naj­waż­niej­szy, przy­naj­mniej taki wyświe­tla­ją­cy 100% sRGB i ok. 80% Ado­beRGB, jeże­li pra­cu­je­my np. tyl­ko dla inter­ne­tu – sklep inter­ne­to­wy. Nie ma zna­cze­nia czy kupi­my Color­Chec­ker od X-Rite czy samą tabli­cę barw­ną od np. Data­Co­lor. Powin­ni­śmy pra­co­wać z pro­fi­la­mi, to bar­dzo uła­twia pra­cę. Do koń­ca grud­nia na zesta­wy X-Rite jest pro­mo­cja, w cenie peł­na licen­cja na pro­gram Affi­ni­ty Pho­to. Nad tym bym się zasta­no­wił?

   • Ato­mic Shut­ter

    A w Affi­ni­ty lub Cap­tu­re One te pro­fi­le będą dzia­łać. Bo myśla­łem, że one tyl­ko do Ado­be?

    • Aby pro­fil był „widzial­ny” musi mieć roz­sze­rze­nie .icc. Jeże­li robi­my pro­fi­le przy pomo­cy Color­Chec­ker Pas­sport fak­tycz­nie pra­cu­je­my w obie­gu zamknię­tym. Ale jeże­li uży­je­my np. DNG Pro­fi­le Edi­tor otrzy­ma­my .icc.
     Affi­ni­ty jesz­cze kule­je jeże­li cho­dzi o wczy­ty­wa­nie pro­fi­li apa­ra­tu. Cały czas się roz­wi­ja. Dru­ko­wa­nie z pro­fi­lem, zapi­sy­wa­nie itp. dzia­ła bez pro­ble­mów.
     W Cap­tu­re One może do pro­fi­lo­wa­nia apa­ra­tu użyć np. i1 Pro­fi­ler. Pra­cu­je­my w try­bie pro­fi­lo­wa­nia ska­ne­ra.

%d bloggers like this: