Close

obiektyw

Voigtlander Nokton 50 mm F/1.2 Aspherical VM – obiektyw środka

Vo­ig­tlan­der Nok­ton 50 mm F/1.2 Asphe­ri­cal VM to obiek­tyw do prze­my­śla­ne­go sto­so­wa­nia. Nie jest to uni­wer­sal­ne szkło na co dzień. Moż­na go po­sta­wić obok LEICA NOCTILUX 50mm f/1.2? Przy­naj­mniej taki jest chy­ba za­mysł pro­du­cen­ta? Sama jego wiel­kość i waga po­wo­du­je pe­wien dys­kom­fort w fo­to­gra­fo­wa­niu. Dla mnie, użyt­kow­ni­ka sys­te­mu M. Przy­zwy­cza­iłem się do […]

Czytaj więcej

Moje nowe maleństwo – obiektyw Venus Optics LAOWA 9 mm f/2.8 ZERO‑D

LAOWA 9 mm f/2.8 ZERO‑D zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny od razu pod bez­u­ster­kow­ce i ma­try­ce APS‑C. Po­dob­ne kąty wi­dze­nia i ta­kie same świa­tło dają peł­no­klat­ko­we obiek­ty­wy kla­sy f/2.8–14mm, ale to szkła z zu­peł­nie in­nej pół­ki: i wa­go­wej, i ce­no­wej. Ja po­trze­bu­ję cze­goś, co nie za­bi­ja­ło­by mo­jej chę­ci do za­ba­wy w fo­to­gra­fię. Nie będę z tych pli­ków dru­ko­wać wiel­kich pla­ka­tów. I obiek­tyw […]

Czytaj więcej

Voigtlander 35 mm f/1.4 Nokton Classic II VM

Obiek­tyw ar­ty­stycz­ny dla ar­ty­sty, czy­li Vo­ig­tlan­der 35 mm f/1.4 Nok­ton Clas­sic II VM To już dru­ga od­sło­na tego mo­de­lu i to w bar­dzo krót­kim cza­sie. Jak na kla­sycz­ną opty­kę to dość szyb­ko, wła­ści­wie bar­dzo szyb­ko. Po­przed­nia wer­sja uka­za­ła się na ryn­ku do­pie­ro trzy lata temu. Czy co coś się zmie­ni­ło? Po­dob­no tak, […]

Czytaj więcej

Voigtlander Nokton 50mm f/1.5 – Jego moc jest ze mną

Vo­ig­tlan­der Nok­ton 50mm f/1.5 – obiek­tyw z du­szą Zmie­nia­jąc apa­rat sys­te­mo­wy z Ni­ko­na na Sony a7III te­stu­ję so­bie ko­lej­ne obiek­ty­wy, żeby wy­brać ze­staw, któ­ry bę­dzie mi słu­żył już chy­ba do koń­ca mo­jej dzia­łal­no­ści. Po­nie­waż nie mu­szę już ba­wić się w re­por­ter­kę (czy­taj – opie­rać się na au­to­fo­ku­sie, żeby ro­bić zdję­cia w bie­gu i mimo tego […]

Czytaj więcej

Voigtlander 21mm f/3.5 Color Skopar – na czwórkę

voigtlander-21mm-f-3-5-color-skopar

By zła­mać ste­reo­ty­py pi­sa­nia re­cen­zji i wszel­kiej ma­ści opi­sów cze­go­kol­wiek, za­cznę od koń­ca. Obiek­tyw Vo­ig­tlan­der 21mm f/3.5 Co­lor Sko­par oce­niam na do­brą czwór­kę. Dla­cze­go tyl­ko na czwór­kę bę­dzie na koń­cu. Gdy­bym był mi­lio­no­wym in­flu­en­ce­rem tekst tu by się za­koń­czył, po­nie­waż nie je­stem, a wręcz sta­ram się wal­czyć z kon­sump­cjo­ni­zmem pi­szę da­lej! Vo­ig­tlan­der 21mm […]

Czytaj więcej