Close

Cyfrowe archiwum fotografa czyli obudowa na dyski Icy Box RD3620SU3

Icy Box RD3620SU3

Daw­no, daw­no temu w od­le­głej prze­szło­ści cza­sów ana­lo­go­wych fo­to­gra­fii nie było ta­kich urzą­dzeń jak Icy Box RD3620SU3, a każ­dy sza­nu­ją­cy się i swo­ją pa­sję fo­to­graf po­sia­dał ar­chi­wum swo­ich ne­ga­ty­wów. Dro­go­cen­ne ma­te­ria­ły były prze­cho­wy­wa­ne w spe­cjal­nych per­ga­mi­no­wych ko­szul­kach, każ­dy miał swo­je miej­sce w opi­sa­nych se­gre­ga­to­rach czy pu­deł­kach z bez­kwa­so­wej tek­tu­ry.

Je­że­li na­sza pa­sja, lub pra­ca, roz­wi­ja­ła się, ilość miej­sca po­trzeb­ne­go na se­gre­ga­to­ry ro­sła bły­ska­wicz­nie. Do jed­ne­go se­gre­ga­to­ra mie­ści­ło się tyl­ko oko­ło 30–40 ne­ga­ty­wów. W mo­ich pu­deł­kach mie­ści­ło się oko­ło 200 ne­ga­ty­wów w pa­pie­ro­wych ko­per­tach. A jesz­cze mu­si­my do­dać se­gre­ga­to­ry ze sty­ków­ka­mi. 200 sty­kó­wek w se­gre­ga­to­rze na klips. Na wa­ka­cje za­bie­ra­łem kie­dyś 20 ro­lek ne­ga­ty­wów, star­cza­ło.

A dziś ile przy­wo­zi­my zdjęć z wa­ka­cji? 1 – 2 ty­sią­ce? 30 Mb – (dla uśred­nie­nia) to je­den plik. Wa­ka­cyj­ny wy­jazd może „wa­żyć” i zaj­mo­wać po­ło­wę 1 TB dys­ku! Je­że­li na­wet część po se­gre­ga­cji usu­nie­my to i tak po ja­kimś cza­sie po­trze­bu­je­my ko­lej­nych dys­ków. Mu­si­my my­śleć o na­szym cy­fro­wym ar­chi­wum. Ale po za­ku­pie ko­lej­ne­go dys­ku ze­wnętrz­ne­go robi się nam cia­sno na biur­ku… Dla­te­go su­ge­ro­wał bym od razu po­my­śleć o czymś prak­tycz­niej­szym, o sys­te­mie wie­lo­dy­sko­wym, np. o Icy Box RD3620SU3.

Dlaczego systemy wielodyskowe typu Icy Box RD3620SU3?

Oszczę­dza­my duże ilo­ści miej­sca na biur­ku, zy­sku­je­my dużo więk­sze szyb­ko­ści pra­cy i trans­fe­ru pli­ków – je­że­li zde­cy­du­je­my się na opcje RAID, re­du­ku­je­my kosz­ty – dysk we­wnętrz­ny po­trzeb­ny do sys­te­mu wie­lo­dy­sko­we­go jest tań­szy niż ko­lej­ny dysk ze­wnętrz­ny.
Dla­cze­go wy­bra­łem aku­rat Icy Box RD3620SU3? Do­bre wy­ko­na­nie, roz­sąd­na cena w sto­sun­ku do moż­li­wo­ści, do­stęp­ność w skle­pach. Z góry za­ło­ży­łem, że nie po­trze­bu­ję sys­te­mu sie­cio­we­go, a USB 3.0 mi wy­star­czy.

Na po­czą­tek opi­su in­for­ma­cja o róż­ni­cy w mo­de­lach. Je­że­li po­trze­bu­je­my lub chce­my ko­rzy­stać z RAID mu­si­my wy­brać mo­del Icy Box RD3620SU3, mo­del Icy Box 3620U3 to tyl­ko obu­do­wa na dwa dys­ki. Nie po­sia­da sys­te­mu RAID oraz złą­cza eSA­TA.

Icy Box RD3620SU3 jest to me­ta­lo­wa skrzyn­ka, wiel­ko­ści – du­żej en­cy­klo­pe­dii. Dys­ki umiesz­cza­my pio­no­wo obok sie­bie. We­dług in­struk­cji mo­że­my je wy­mie­niać bez wy­łą­cza­nia urzą­dze­nia, sys­tem Hot Swap. Nie je­stem zwo­len­ni­kiem ta­kich roz­wią­zań, nie pró­bo­wa­łem czy dzia­ła, ale jest.

Co otrzymujemy w pudełku:

– obu­do­wa Icy Box RD3620SU3
– za­si­lacz
– ka­bel USB 3.0
– ka­bel eSA­TA
– ak­ce­so­ria do dys­ków
– in­struk­cja in­sta­la­cji i ob­słu­gi, min. po pol­sku

i co Icy Box RD3620SU3 może:

– ob­słu­gu­je do 2 dys­ków SATA I/II/III o nie­li­mi­to­wa­nej po­jem­no­ści, a to do­bra ce­cha roz­wo­jo­wa na­sze­go ar­chi­wum
RAID 0/1/JBOD/SINGLE
– łą­czyć się przy po­mo­cy in­ter­fej­su USB 3.0 (do 5 Gbit/s) lub eSA­TA (do 3 Gbit/s)
– wy­świe­tla przy po­mo­cy diod LED stan sys­te­mu oraz dys­ków
– Plug & Play i Hot Swap
– po­sia­da au­to­ma­tycz­ny, ste­ro­wa­ny ter­micz­nie wen­ty­la­tor z opcją ste­ro­wa­nia ma­nu­al­ne­go
– może współ­pra­co­wać z Win­dows od wer­sji XP oraz Mac OS od wer­sji 10.x

Instalacja dysków w Icy Box RD3620SU3.

Ge­ne­ral­nie czyn­ność ta spro­wa­dza się do przy­krę­ce­nia do każ­de­go dys­ku pla­sti­ko­we­go uchwy­tu po­moc­ne­go przy wkła­da­niu bądź wyj­mo­wa­niu dys­ku. Ram­ka ta do­ci­ska rów­nież dysk po za­mknię­ciu fron­to­wej klap­ki. Nie­ste­ty ele­ment ten jest bar­dzo ela­stycz­ny i nie spra­wia wra­że­nia so­lid­ne­go. Przy wyj­mo­wa­niu dys­ku trze­ba za­cho­wać de­li­kat­ność i ostroż­ność. Za każ­dym ra­zem mam wra­że­nie, że się uła­mie.

Po­nie­waż dys­ki w Icy Box RD3620SU3 mogą pra­co­wać w sys­te­mie Hot Swap same kie­sze­nie na dys­ki są dość luź­ne, oko­ło 2 mm z każ­dej stro­ny. Wsa­dzo­ny do środ­ka dysk nie jest trzy­ma­ny i po­ten­cjal­nie może wy­stą­pić ja­kieś brzę­cze­nie w obu­do­wie. Nie cze­ka­łem na do­dat­ko­we efek­ty dźwię­ko­we i jesz­cze przed mon­ta­żem w kil­ku miej­scach przy­kle­iłem 1 mm ta­śmę pian­ko­wą. Po ta­kim za­bie­gu dys­ki po­zo­sta­ją do­stęp­ne ale już nie luź­ne.

Sama konfiguracja RAID jest również prosta.

Wy­star­czy po włą­cze­niu obu­do­wy wci­snąć przy­cisk ozna­czo­ny RAID, przy­trzy­mać ok. 3–4 se­kun­dy do póki lam­ki nie za­czną mi­gać. Po­now­nie wci­skać przy­cisk by wy­brać po­żą­da­ny tryb RAID. Po wy­bra­niu try­bu na­le­ży wci­snąć i przy­trzy­mać do wy­łą­cze­nia urzą­dze­nia przy­cisk z tyłu obu­do­wy Jest umiesz­czo­ny nie­zbyt er­go­no­micz­nie i przed kon­fi­gu­ra­cją war­to po­ćwi­czyć? Włą­cza­my po­now­nie urzą­dze­nie i po­stę­pu­je­my zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi na­sze­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go. Po wła­ści­wej kon­fi­gu­ra­cji dio­dy dys­ków po­win­ny świe­cić się na pur­pu­ro­wo.

Icy Box RD3620SU3
Tyl­ny pa­nel obu­do­wy Icy Box RD3620SU3. Po le­wej stro­nie wi­dać przy­cisk RAID

W moim przy­pad­ku uży­łem szyb­kich dys­ków To­shi­ba 3 TB każ­dy. Są usta­wio­ne w „RAID 0” co daje mi po­dwo­je­nie po­jem­no­ści jak i znacz­ne zwięk­sze­nie szyb­ko­ści trans­fe­ru pli­ków.

Pa­mię­taj­my, że przy ta­kich usta­wie­niach bac­kup na­szych pli­ków to już ko­niecz­ność. „RAID 0” przy swo­ich nie­wąt­pli­wych za­le­tach ma jed­ną ce­chę o któ­rej trze­ba pa­mię­tać. Za­pi­su­je pli­ki do­wol­nie na każ­dym ele­men­cie ma­cie­rzy. Przy uszko­dze­niu jed­ne­go z nich, tra­ci­my wszyst­ko.