Close

27 grudnia 2017

Cyfrowe archiwum fotografa czyli obudowa na dyski Icy Box RD3620SU3

Icy Box RD3620SU3

Daw­no, daw­no temu w odle­głej prze­szło­ści cza­sów ana­lo­go­wych foto­gra­fii nie było takich urzą­dzeń jak Icy Box RD3620SU3, a każ­dy sza­nu­ją­cy się i swo­ją pasję foto­graf posia­dał archi­wum swo­ich nega­ty­wów. Dro­go­cen­ne mate­ria­ły były prze­cho­wy­wa­ne w spe­cjal­nych per­ga­mi­no­wych koszul­kach, każ­dy miał swo­je miej­sce w opi­sa­nych segre­ga­to­rach czy pudeł­kach z bez­kwa­so­wej tek­tu­ry.

Jeże­li nasza pasja, lub pra­ca, roz­wi­ja­ła się, ilość miej­sca potrzeb­ne­go na segre­ga­to­ry rosła bły­ska­wicz­nie. Do jed­ne­go segre­ga­to­ra mie­ści­ło się tyl­ko oko­ło 30–40 nega­ty­wów. W moich pudeł­kach mie­ści­ło się oko­ło 200 nega­ty­wów w papie­ro­wych koper­tach. A jesz­cze musi­my dodać segre­ga­to­ry ze sty­ków­ka­mi. 200 sty­kó­wek w segre­ga­to­rze na klips. Na waka­cje zabie­ra­łem kie­dyś 20 rolek nega­ty­wów, star­cza­ło.

A dziś ile przy­wo­zi­my zdjęć z waka­cji? 1 – 2 tysią­ce? 30 Mb – (dla uśred­nie­nia) to jeden plik. Waka­cyj­ny wyjazd może „ważyć” i zaj­mo­wać poło­wę 1 TB dys­ku! Jeże­li nawet część po segre­ga­cji usu­nie­my to i tak po jakimś cza­sie potrze­bu­je­my kolej­nych dys­ków. Musi­my myśleć o naszym cyfro­wym archi­wum. Ale po zaku­pie kolej­ne­go dys­ku zewnętrz­ne­go robi się nam cia­sno na biur­ku… Dla­te­go suge­ro­wał bym od razu pomy­śleć o czymś prak­tycz­niej­szym, o sys­te­mie wie­lo­dy­sko­wym, np. o Icy Box RD3620SU3.

Dlaczego systemy wielodyskowe typu Icy Box RD3620SU3?

Oszczę­dza­my duże ilo­ści miej­sca na biur­ku, zysku­je­my dużo więk­sze szyb­ko­ści pra­cy i trans­fe­ru pli­ków – jeże­li zde­cy­du­je­my się na opcje RAID, redu­ku­je­my kosz­ty – dysk wewnętrz­ny potrzeb­ny do sys­te­mu wie­lo­dy­sko­we­go jest tań­szy niż kolej­ny dysk zewnętrz­ny.
Dla­cze­go wybra­łem aku­rat Icy Box RD3620SU3? Dobre wyko­na­nie, roz­sąd­na cena w sto­sun­ku do moż­li­wo­ści, dostęp­ność w skle­pach. Z góry zało­ży­łem, że nie potrze­bu­ję sys­te­mu sie­cio­we­go, a USB 3.0 mi wystar­czy.

Na począ­tek opi­su infor­ma­cja o róż­ni­cy w mode­lach. Jeże­li potrze­bu­je­my lub chce­my korzy­stać z RAID musi­my wybrać model Icy Box RD3620SU3, model Icy Box 3620U3 to tyl­ko obu­do­wa na dwa dys­ki. Nie posia­da sys­te­mu RAID oraz złą­cza eSA­TA.

Icy Box RD3620SU3 jest to meta­lo­wa skrzyn­ka, wiel­ko­ści – dużej ency­klo­pe­dii. Dys­ki umiesz­cza­my pio­no­wo obok sie­bie. Według instruk­cji może­my je wymie­niać bez wyłą­cza­nia urzą­dze­nia, sys­tem Hot Swap. Nie jestem zwo­len­ni­kiem takich roz­wią­zań, nie pró­bo­wa­łem czy dzia­ła, ale jest.

Co otrzymujemy w pudełku:

– obu­do­wa Icy Box RD3620SU3
– zasi­lacz
– kabel USB 3.0
– kabel eSA­TA
– akce­so­ria do dys­ków
– instruk­cja insta­la­cji i obsłu­gi, min. po pol­sku

i co Icy Box RD3620SU3 może:

– obsłu­gu­je do 2 dys­ków SATA I/II/III o nie­li­mi­to­wa­nej pojem­no­ści, a to dobra cecha roz­wo­jo­wa nasze­go archi­wum
RAID 0/1/JBOD/SINGLE
– łączyć się przy pomo­cy inter­fej­su USB 3.0 (do 5 Gbit/s) lub eSA­TA (do 3 Gbit/s)
– wyświe­tla przy pomo­cy diod LED stan sys­te­mu oraz dys­ków
– Plug & Play i Hot Swap
– posia­da auto­ma­tycz­ny, ste­ro­wa­ny ter­micz­nie wen­ty­la­tor z opcją ste­ro­wa­nia manu­al­ne­go
– może współ­pra­co­wać z Win­dows od wer­sji XP oraz Mac OS od wer­sji 10.x

Instalacja dysków w Icy Box RD3620SU3.

Gene­ral­nie czyn­ność ta spro­wa­dza się do przy­krę­ce­nia do każ­de­go dys­ku pla­sti­ko­we­go uchwy­tu pomoc­ne­go przy wkła­da­niu bądź wyj­mo­wa­niu dys­ku. Ram­ka ta doci­ska rów­nież dysk po zamknię­ciu fron­to­wej klap­ki. Nie­ste­ty ele­ment ten jest bar­dzo ela­stycz­ny i nie spra­wia wra­że­nia solid­ne­go. Przy wyj­mo­wa­niu dys­ku trze­ba zacho­wać deli­kat­ność i ostroż­ność. Za każ­dym razem mam wra­że­nie, że się uła­mie.

Ponie­waż dys­ki w Icy Box RD3620SU3 mogą pra­co­wać w sys­te­mie Hot Swap same kie­sze­nie na dys­ki są dość luź­ne, oko­ło 2 mm z każ­dej stro­ny. Wsa­dzo­ny do środ­ka dysk nie jest trzy­ma­ny i poten­cjal­nie może wystą­pić jakieś brzę­cze­nie w obu­do­wie. Nie cze­ka­łem na dodat­ko­we efek­ty dźwię­ko­we i jesz­cze przed mon­ta­żem w kil­ku miej­scach przy­kle­iłem 1 mm taśmę pian­ko­wą. Po takim zabie­gu dys­ki pozo­sta­ją dostęp­ne ale już nie luź­ne.

Sama konfiguracja RAID jest również prosta.

Wystar­czy po włą­cze­niu obu­do­wy wci­snąć przy­cisk ozna­czo­ny RAID, przy­trzy­mać ok. 3–4 sekun­dy do póki lam­ki nie zaczną migać. Ponow­nie wci­skać przy­cisk by wybrać pożą­da­ny tryb RAID. Po wybra­niu try­bu nale­ży wci­snąć i przy­trzy­mać do wyłą­cze­nia urzą­dze­nia przy­cisk z tyłu obu­do­wy Jest umiesz­czo­ny nie­zbyt ergo­no­micz­nie i przed kon­fi­gu­ra­cją war­to poćwi­czyć? Włą­cza­my ponow­nie urzą­dze­nie i postę­pu­je­my zgod­nie z wyma­ga­nia­mi nasze­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go. Po wła­ści­wej kon­fi­gu­ra­cji dio­dy dys­ków powin­ny świe­cić się na pur­pu­ro­wo.

Icy Box RD3620SU3

Tyl­ny panel obu­do­wy Icy Box RD3620SU3. Po lewej stro­nie widać przy­cisk RAID

W moim przy­pad­ku uży­łem szyb­kich dys­ków Toshi­ba 3 TB każ­dy. Są usta­wio­ne w „RAID 0” co daje mi podwo­je­nie pojem­no­ści jak i znacz­ne zwięk­sze­nie szyb­ko­ści trans­fe­ru pli­ków.

Icy Box RD3620SU3

Test szyb­ko­ści dwóch dys­ków połą­czo­nych w RAID 0

 

Pamię­taj­my, że przy takich usta­wie­niach bac­kup naszych pli­ków to już koniecz­ność. „RAID 0” przy swo­ich nie­wąt­pli­wych zale­tach ma jed­ną cechę o któ­rej trze­ba pamię­tać. Zapi­su­je pli­ki dowol­nie na każ­dym ele­men­cie macie­rzy. Przy uszko­dze­niu jed­ne­go z nich, tra­ci­my wszyst­ko.

%d bloggers like this: