Close

Sony a7 – najlepszy pełnoklatkowy bezlusterkowiec w 2019 roku?

Aparat fotograficzny Sony a7

Sony a7 – cyfrowy klasyk

Skąd taka teza dla Sony a7? Dla wie­lu, a wła­ści­wie dla 99% fo­to­gra­ficz­nej po­pu­la­cji, ab­sur­dal­na. Dla­cze­go apa­rat, któ­ry ma już 6 lat, tech­no­lo­gicz­na pre­hi­sto­ria, do­cze­kał się w pro­stej li­nii dwóch na­stęp­ców, ma być naj­lep­szy? Prze­cież to szmelc, za­by­tek, muł i wół jed­no­cze­śnie – po­wie wielu.

Wszystko, tradycyjnie zależy od punktu widzenia. Od określenia sobie celu i jego świadomości

Od okre­śle­nia po­trzeb i mniej­szej lub więk­szej po­dat­no­ści na mar­ke­tin­go­we ma­ni­pu­la­cje. Je­że­li z lu­bo­ścią wra­ca­my do ana­lo­go­wej kla­sy­ki to dla­cze­go nie uży­wać cy­fro­wej klasyki?

W moim przy­pad­ku i pod­kre­ślam sta­now­czo na sa­mym po­cząt­ku – w moim, okre­śli­łem so­bie kil­ka za­ło­żeń. Tech­nicz­nych, ma­te­rial­nych i czy­sto użyt­ko­wych. Moż­na to na­zwać wa­run­ka­mi prze­tar­gu na apa­rat Sony a7?

 • duża, peł­no­for­ma­to­wa matryca
 • mi­ni­mum 24 mln pikseli
 • małe ga­ba­ry­ty ze­sta­wu apa­rat – obiektyw
 • obiek­ty­wy manualne
 • jak naj­niż­sze ceny obiektywów
 • jak naj­niż­szy koszt za­ku­pu fa­brycz­nie no­we­go aparatu
 • ni­skie kosz­ty do­dat­ko­we­go wyposażenia

Teraz po kolei wyjaśniam

 • ma­try­ca wiel­ko­ści tzw. „ma­łe­go ob­raz­ka” czy­li 24×36 mm to ide­al­ny kom­pro­mis mię­dzy ja­ko­ścią fi­nal­ne­go zdję­cia, wiel­ko­ścią ca­łe­go apa­ra­tu i bez­pro­ble­mo­wym za­cho­wa­niem przy­zwy­cza­jeń optycz­nych (róż­ne prze­licz­ni­ki ogni­sko­wych).
  Je­że­li taką samą ilość pik­se­li kon­struk­to­rzy upy­cha­ją na mniej­szych po­wierzch­niach to nie ma fi­zycz­nych moż­li­wo­ści by ja­kość ob­ra­zu była po­rów­ny­wal­na bez do­dat­ko­wych ma­ni­pu­la­cji pro­gra­mo­wych. Fir­ma Sony robi bar­dzo do­bre ma­try­ce. Tu nie ma o czym dys­ku­to­wać. Ta­kie same wy­stę­pu­ją w to­po­wych mo­de­lach fir­my Ni­kon. Nie wy­obra­żam so­bie by po wie­lu la­tach pra­cy na peł­nym for­ma­cie „scho­dzić” niżej.
 • 24 mln pik­se­li to na­praw­dę opty­mal­na war­tość do więk­szo­ści za­sto­so­wań. Po­wy­żej ludz­kie oko i tak nie wi­dzi róż­ni­cy to po co prze­pła­cać? Nie wcią­gnął mnie „kult pik­se­la” i oce­na zdjęć przy po­więk­sze­niach rzę­du 2:1. 24 mln pik­se­li to już stan­dard w fotografii.
 • idea to­wa­rzy­szą­ca po­wsta­niu bez­lu­ster­kow­ców jest jak naj­bar­dziej słusz­na. Cał­ko­wi­te odej­ście od gi­gan­tycz­nych obec­nie roz­mia­rów lu­strza­nek z za­cho­wa­niem wła­ści­wie wszyst­kich ich funk­cji. Ale za każ­dym ra­zem po­wta­rzam, dla­cze­go mam uży­wać ma­łe­go apa­ra­tu z ogrom­nym obiek­ty­wem, nie­rzad­ko więk­szym od tych w lustrzance? 

Obiektywy

Płyn­ne przej­ście do punk­tu ko­lej­ne­go. Obiek­ty­wy ma­nu­al­ne są małe, lek­kie, tań­sze od wer­sji z au­to­fo­cu­sem. Bar­dzo czę­sto efekt ich pra­cy daje lep­sze ja­ko­ścio­wo ob­ra­zy. Samo uży­wa­nie „ma­nu­ala” w bez­lu­ster­kow­cu ta­kim jak Sony a7, dzię­ki wie­lu sys­te­mom wspo­ma­ga­nia usta­wie­nia ostro­ści, jest ła­twiej­sze i wy­god­niej­sze niż w lu­strzan­ce. Nie­ste­ty na po­cząt­ku trze­ba po­świę­cić dużo cza­su na od­po­wied­nie usta­wie­nia, a Sony a7 to nie Le­ica i pro­ste nic w tych usta­wie­niach nie jest.

Le­gen­dar­na już ilość wszel­kiej ma­ści ad­ap­te­rów i przej­śció­wek two­rzy nie­sa­mo­wi­te moż­li­wo­ści twór­cze dla fo­to­gra­fów pod wa­run­kiem świa­do­me­go ich uży­cia. To raz jesz­cze podkreślam! 

Jako, że po­sia­dam kil­ka obiek­ty­wów Le­ica, Ze­iss i Vo­ig­tlan­der z mo­co­wa­niem M, czy­li do apa­ra­tu Le­ica M, już za­opa­trzy­łem się w od­po­wied­ni ad­ap­ter, Le­ica M – Sony E.
Do mo­je­go ulu­bio­ne­go obiek­ty­wu ma­croAF‑S Mi­cro Nik­kor 105/2.8G ED też już mam od­po­wied­ni adapter.

aparat fotograficzny sony a7, Voigtlander Color Skopar 21mm f/3.5
Vo­ig­tlan­der Co­lor Sko­par 21mm f/3.5 za­pię­ty do Sony a7

Wielu niezależnych producentów obiektywów od kilku lat wykorzystuje popularność aparatu Sony a7 i jego następców

Po­wsta­je wie­le kon­struk­cji de­dy­ko­wa­nych bez­po­śred­nio do sys­te­mu E. Nie znam da­nych sprze­da­żo­wych, ale prym na ryn­ku no­wych obiek­ty­wów ma­nu­al­nych wie­dzie chy­ba fir­ma Vo­ig­tlan­der? Ostat­nie no­wo­ści, tyl­ko z ba­gne­tem E, do­bit­nie na to wska­zu­ją. Nowy Co­lor Sko­par 21mm f/3.5 czy Nok­ton 50 mm f/1.2 Asphe­ri­cal to bar­dzo do­bre obiek­ty­wy w ce­nach dużo niż­szych niż wer­sje z AF. Mam, uży­wam Co­lor Sko­par 21mm f/3.5 do Sony a7 właśnie.

Ostat­nia Pho­to­ki­na przy­nio­sła ist­ny wy­syp obiek­ty­wów pro­du­cen­tów chiń­skich. Ostat­nie ich no­wo­ści, np. zoom La­owa 10–18mm daje dużo na­dziei w roz­wo­ju fo­to­gra­fii „E”

Dodatkowe wyposażenie

Od cza­su pre­mie­ry apa­ra­tu fo­to­gra­ficz­ne­go Sony a7 użyt­kow­ni­cy mu­szą bo­ry­kać się i po­no­sić kosz­ty zwią­za­ne z osprzę­tem do­dat­ko­wym. Z po­wo­du tyl­ko zna­ne­mu pro­du­cen­to­wi w ze­sta­wie nie ma ła­do­war­ki sie­cio­wej. Cena bli­sko 300 zł! Mu­si­my, po­win­ni­śmy, wg. pro­du­cen­ta, ła­do­wać aku­mu­la­tor przez port USB w kom­pu­te­rze. Dla­cze­go? Nikt do dziś nie po­znał po­wo­du ta­kie­go założenia.

Sama mi­nia­tu­ry­za­cja apa­ra­tu spo­wo­do­wa­ła zna­czą­ce zmniej­sze­nie wy­mia­rów aku­mu­la­to­rów. Po­nad dwa razy mniej­sze niż w lu­strzan­kach. Praw­do­po­dob­nie spo­wo­do­wa­ne było to bra­kiem tech­no­lo­gi bu­do­wy wy­daj­niej­szych źró­deł zasilania?

Ra­tu­ją nas pro­du­cen­ci nie­za­leż­ni. Ła­do­war­ka mar­ki Ne­well to koszt ok. 30 zł. Mamy do wy­bo­ru kil­ka mo­de­li. Aku­mu­la­tor, za­mien­nik Du­ra­cell lub Ne­well, ok. 45 – 65 zł. Za ory­gi­nal­ny Sony NP-FW50 – 300 zł!

Z góry za­ło­ży­łem, że nie będę krę­cił fil­mów. Nie po­trze­bu­ję ul­tra szyb­kich i po­jem­nych kart pa­mię­ci, a wy­star­czą mi 2 – 3. Wy­bra­łem San­Disk Ul­tra SDHC 32GB. Cena – 33 zł/szt.

Po za­osz­czę­dze­niu do­brych kil­ku ty­się­cy zło­tych mo­że­my po­zwo­lić so­bie na tro­chę ele­ganc­kiej eks­tra­wa­gan­cji. Ku­pu­je­my skó­rza­ne etui na aku­mu­la­to­ry i pa­sek na szy­ję bądź na nad­gar­stek. Ja fir­mo­we­go pa­ska nie wy­ją­łem z pu­deł­ka. Jest pa­skud­ny. I dla­cze­go mam być dar­mo­wym słu­pem re­kla­mo­wym z wiel­kim logo na szyi?

Stroppa Etui na akumulatory pasek na nadgarstek.
Ręcz­nie ro­bio­ne, skó­rza­ne etui na aku­mu­la­to­ry i kar­ty pa­mię­ci oraz pa­sek na nad­gar­stek od Stroppa.pl

Koszty

 • fa­brycz­nie nowy apa­rat Sony a7 to obec­nie (ma­rzec 2019) ok. 2900 zł.
 • bar­dzo do­bry, wspo­mnia­ny wcze­śniej, Vo­ig­tlan­der Co­lor Sko­par 21mm f/3.5 – ok. 3000 zł.
 • zoom La­owa 10–18 mm f/4,5–5,6 – ok. 4000 zł.
 • ad­ap­ter z ba­gne­tu Le­ica M na Sony E ok. 80 zł., z Ni­ko­na F – ok. 130 zł. 

Dla wy­go­dy mo­że­my za­opa­trzyć się w bar­dzo roz­bu­do­wa­ne ad­ap­te­ry z do­dat­ko­wy­mi funk­cja­mi, np. Te­chart z au­to­fo­cu­sem do ma­nu­al­nych obiek­ty­wów Le­ica M, ale to już set­ki euro.

Czy naprawdę potrzebujemy super, hiper, mega szybkiego autofocusa śledzącego oko?

Kil­ka, kil­ka­na­ście ułam­ków se­kun­dy róż­ni­cy mię­dzy ko­lej­ny­mi mo­de­la­mi apa­ra­tów war­te są zmian? Czy w erze obiek­ty­wów ma­nu­al­nych nie po­wsta­wa­ły do­bre zdję­cia? Ma­nu­al­ne obiek­ty­wy dają nam jesz­cze jed­ną waż­ną za­le­tę. Fo­to­gra­fu­je­my z od­le­gło­ścią hi­per­fo­kal­ną czy­li naj­szyb­szym au­to­fo­cu­sem na świecie!

Ule­ga­my re­kla­mom pro­du­cen­tów i da­je­my so­bie wmó­wić, że bę­dzie nam le­piej, że zro­bi­my lep­sze zdję­cia. Ile z ty­się­cy zdjęć przy­wie­zio­nych z week­en­du na Ma­zu­rach wy­dru­ku­je­my? Żad­ne­go. Ile wrzu­ci­my na In­sta­gra­ma? Kil­ka? Te zro­bio­ne smart­pho­nem, bo wy­god­niej. I nie prze­szka­dza nam, że ma tyl­ko kil­ka czy kil­ka­na­ście mi­lio­nów pikseli?

Sony a7 kupiłem jako aparat użytkowy

Szko­da mi fo­to­gra­fo­wać even­ty Le­icą. M Mo­no­chrom nie na­da­je się do tego. Sony a7 to ty­po­wy, sys­te­mo­wy apa­rat użyt­ko­wy, któ­ry ma za­stą­pić mo­je­go wy­słu­żo­ne­go Ni­ko­na D700, a jed­no­cze­śnie wy­ko­rzy­stać jego obiek­ty­wy. Apa­rat, któ­ry w peł­ni speł­nia moje za­ło­że­nia i jesz­cze dłu­go bę­dzie je speł­niał. Tak myślę.