Close

Górka Kazurka

kazurka

Gór­ka Ka­zur­ka lub Góra Trzech Szczy­tów, tak na­zy­wa się jed­no z trzech sztucz­nych, ur­sy­now­skich wznie­sień. O „Psiej Gór­ce” pi­sa­łem już wcze­śniej. „Ka­zur­ka” jest chy­ba naj­wyż­sza i dzię­ki temu roz­po­ście­ra się z niej naj­lep­szy wi­dok na po­łu­dnio­wą część Ur­sy­no­wa jak i na Las Ka­bac­ki. Przy do­brej po­go­dzie Tatr nie zo­ba­czy­my, ale an­te­nę ra­dio­sta­cji w Ra­szy­nie już tak. Jak na „górę” przy­sta­ło jest ide­al­nym miej­scem do po­dzi­wia­nia za­cho­dów słońca.

gorka kazurka

Gór­ka Ka­zur­ka z po­wo­du umiej­sco­wie­nia na ubo­czu Ur­sy­no­wa jest naj­mniej upo­rząd­ko­wa­na i za­go­spo­da­ro­wa­na. Nie prze­szka­dza to miesz­kań­com Ur­sy­no­wa spę­dzać tu wol­ne chwile.

górka kazurka

Tym ra­zem zdję­cia zro­bi­łem iPho­nem z po­mo­cą apli­ka­cji Hip­sta­ma­tic i jej fi­trów. O fil­tro­wa­niu i fo­to­gra­fo­wa­niu smart­fo­nem pi­sa­łem pra­wie rów­no rok temu.