Close

Konost digital rangefinder

konost digital rangefinder

Konost digital rangefinder – być albo nie być niezależnych producentów.

Po po­nad roku cał­ko­wi­te­go mil­cze­nia o pro­jek­cie Ko­nost, nie­za­leż­nej gru­py mło­dych kon­struk­to­rów, po­ja­wi­ły się nowe, obie­cu­ją­ce in­for­ma­cje. Coś lek­ko drgnę­ło. Po­my­sło­daw­ca i za­ło­ży­ciel pro­jek­tu, Bob Lian, za­mie­ścił na od­świe­żo­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej list przy­po­mi­na­ją­cy hi­sto­rię pro­jek­tu Ko­nost Di­gi­tal Ran­ge­fin­der, do­tych­cza­so­we pra­ce i tłu­ma­czy po­wo­dy dłu­gie­go milczenia.

Minimalistyczny design, podstawowa kontrola: przysłona, spust, ostrość.

konost digital rangefinder

Tra­dy­cyj­nie, jak dla każ­de­go no­we­go po­my­słu, głów­nym pro­ble­mem jest brak środ­ków na szyb­ki po­stęp prac kon­struk­cyj­nych. Brak za­in­te­re­so­wa­nia in­we­sto­rów tłu­ma­czy fak­tem szyb­kie­go roz­wo­ju smart­fo­nów i fo­to­gra­fii mobilnej.

Wspo­mi­na o dwóch pierw­szych la­tach pro­jek­tu gdy po­wsta­wa­ły pro­to­ty­py i kon­struk­to­rzy bo­ry­ka­li się z pro­ble­ma­mi tech­nicz­ny­mi zwią­za­ny­mi z ma­try­cą, opro­gra­mo­wa­niem czy wła­sną opty­ką. Pi­sze o pro­ble­mach z fi­nan­so­wa­niem projektu.

Na odświeżonej stronie zamieszczono nowe rendery aparatów.

Ko­nost di­gi­tal ran­ge­fin­der ma wy­stę­po­wać w dwóch wer­sjach ko­lo­ry­stycz­nych: czy­ste alu­mi­nium oraz ma­lo­wa­ne na czar­no. Ma być rów­nież wer­sja z kor­pu­sem po­kry­ty okła­dzi­ną z carbonu.

konost digital rangefinder

Nowością na stronie jest zakładka „mirrorless”, aparat Konost w wersji bezlusterkowej.

Nie­ste­ty nie idą za tym żad­ne szcze­gó­ły. Na­wet zdję­cie na stro­nie to ren­der pro­jek­tu, w do­dat­ku po­ka­zu­ją­cy mo­del dalmierzowy?

konost digital rangefinder

Jest jeszcze jedna nowa zakładka, chyba najciekawsza, a pomijana w komentarzach – „development”.

Po­ka­zu­je praw­do­po­dob­nie nowy mo­duł ma­try­cy apa­ra­tu Ko­nost i ta­jem­ni­czym py­ta­niem „In­te­re­sted in de­si­gning your own 35mm ca­me­ra?” za­pra­sza do współ­pra­cy przy pro­jek­to­wa­niu lub in­for­mu­je, że Ko­nost bę­dzie pro­du­ko­wał mo­du­ły do apa­ra­tów ana­lo­go­wych? Jest to o tyle cie­ka­we, że zdję­cie ilu­stru­ją­ce stro­nę jest opi­sa­ne jako „Ko­nost De­ve­lop­ment Kit”. Na stro­nie mamy same ogól­ni­ki: ma­try­ca CMOS, 20 lub 24 mln pi­xe­li, sze­ro­ka roz­pię­tość tonalna

konost digital rangefinder

Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­ny CMOS czuj­ni­ki ob­ra­zu dla apa­ra­tów Ko­nost ma do­star­czyć osza­ła­mia­ją­cą roz­dziel­czość, ostrość, ko­lor, czu­łość i za­kres dy­na­mi­ki wszyst­ko, aby za­pew­nić użyt­kow­ni­kom naj­wyż­szą ja­kość zdjęć.

Też nie otrzy­mu­je­my żad­nych do­dat­ko­wych in­for­ma­cji na ten te­mat, chodź może naj­cie­kaw­szy frag­ment li­stu Boba o no­wej ma­try­cy do apa­ra­tów Ko­nost jest pew­ną wska­zów­ką. Pi­sze o zmia­nie i po­ja­wie­niu się ma­tryc spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­nych i wy­pro­du­ko­wa­nych dla Ko­nost. Ja­kich i przez kogo, tego nie­ste­ty nie zdradza?

Bob w swo­im li­ście po­da­je nowe ter­mi­ny po­ja­wie­nia się apa­ra­tów Ko­nost. Mo­de­le te­sto­we mają po­ja­wić się już w pierw­szej po­ło­wie roku?! a pro­duk­cyj­ne do­sta­wy w 3. lub 4. kwartale?

Nowa stro­na, nowe ren­de­ry z zu­peł­nie zmie­nio­nym wy­glą­dem, nowe ter­mi­ny. Czy to znak, że Ko­nost jed­nak się zma­te­ria­li­zu­je? I tak jak pi­sa­łem już wcze­śniej, po­now­nie pi­szę: po­ży­je­my – zobaczymy.

konost digital rangefinder

Ilustracje pochodzą ze strony producenta.