Close

Most Poniatowskiego – nasze fotografie

Most Poniatowskiego

Most Poniatowskiego w Warszawie

Most Po­nia­tow­skie­go, do­kład­nie księ­cia Jó­ze­fa Po­nia­tow­skie­go za­pro­jek­to­wa­li in­ży­nie­ro­wie: Mie­czy­sław Mar­szew­ski, Bro­ni­sław Ple­biń­ski i Wa­cław Pasz­kow­ski. Ter­min od­da­nia do użyt­ku jest obec­nie spor­ny. Po­da­je się dwie daty: 1904–1914 lub 1904–1913. Au­to­rem opra­wy ar­chi­tek­to­nicz­nej mo­stu i wia­duk­tu był Ste­fan Szyl­ler. Obec­nie jest jed­nym z ośmiu war­szaw­skich mostów.

Jedną z wielu ciekawostek techniczno – historycznych mostu Poniatowskiego są jego wieżyce.

Wła­dze car­skie zbu­do­wa­ły most jako część ów­cze­snej „Twier­dzy War­sza­wa” i woj­sko­wi za­ży­czy­li so­bie by wie­ży­ce przy wjaz­dach na most peł­ni­ły funk­cje obronne.

Od samego początku funkcjonowania most Poniatowskiego wpisywał się w historię Warszawy i całego kraju. 

Pod­czas prze­wro­tu ma­jo­we­go, 12 maja 1926 ok. godz. 17.00, na mo­ście do­szło do spo­tka­nia pre­zy­den­ta Sta­ni­sła­wa Woj­cie­chow­skie­go z mar­szał­kiem Jó­ze­fem Pił­sud­skim. Ini­cja­to­rem spo­tka­nia był pre­zy­dent. Nie osią­gnię­to po­ro­zu­mie­nia, a wier­ni rzą­do­wi Win­cen­te­go Wi­to­sa żoł­nie­rze z Ofi­cer­skiej Szko­ły Pie­cho­ty nie prze­pu­ści­li Pił­sud­skie­go na lewy brzeg

Pod­czas dru­giej woj­ny świa­to­wej Niem­cy wy­sa­dzi­li most Po­nia­tow­skie­go 13 wrze­śnia 1944, pod­czas Po­wsta­nia War­szaw­skie­go. Po­wo­dem znisz­cze­nia mo­stu było nie­bez­pie­czeń­stwo po­łą­cze­nia się na­cie­ra­ją­cych wojsk ra­dziec­kich i pol­skich z powstańcami.

Jako prze­pra­wa o stra­te­gicz­nym zna­cze­niu, Most Po­nia­tow­skie­go od­bu­do­wa­no już w 1946 roku. W trak­cie od­bu­do­wy, 4 grud­nia 1945 do­szło do ka­ta­stro­fy bu­dow­la­nej – za­wa­li­ły się łuki trze­cie­go przę­sła. Śmierć po­nio­sła jed­na oso­ba, a dzie­więć zo­sta­ło ran­nych. War­sza­wia­cy mo­gli ko­rzy­stać z mo­stu Po­nia­tow­skie­go od 22 lip­ca 1946. Na od­bu­do­wa­nym mo­ście za­in­sta­lo­wa­no rurę do­star­cza­ją­cą wodę z miej­skie­go wo­do­cią­gu do pra­wo­brzeż­nej czę­ści miasta

Wię­cej in­for­ma­cji i cie­ka­wo­stek moż­na prze­czy­tać tu.

Zdję­cia wy­ko­na­ne apa­ra­tem Le­ica M Mo­no­chrom i obiek­ty­wem Vo­ig­tlan­der 35mm Co­lor Sko­par II