Close

Pseudo digital film canister – mój Nikon F‑90 doczeka się cyfrowej ścianki?

silicon film technologies efs-1

Czy Pseudo – digital film canister, może zrewolucjonizować rynek i zapoczątkuje powrót klasycznych aparatów 35mm?

Opra­co­wa­nie cy­fro­wej ścian­ki czy­li pseu­do di­gi­tal film ca­ni­ster, mo­co­wa­nej w miej­sce fil­mu czy klap­ki w apa­ra­tach ana­lo­go­wych, po­dej­mo­wa­ne było już wie­lo­krot­nie. Nie­ste­ty ja­koś nikt z twór­ców nie od­niósł suk­ce­su?

pseudo digital film canister

Schemat działania Pseudo

Po­mysł na ad­ap­ter, po­zwa­la­ją­cy na wy­ko­ny­wa­nie cy­fro­wych zdjęć za po­mo­cą apa­ra­tów na film wy­da­je się być pro­sty. W dzi­siej­szych cza­sach bar­dzo ła­twy do zre­ali­zo­wa­nia. Mi­nia­tu­ry­za­cja i do­stęp tech­no­lo­gi jest po­wszech­ny. Mi­lio­ny pik­se­li w te­le­fo­nach czy ka­me­ry wiel­ko­ści szpil­ki, to nic szo­ku­ją­ce­go.

Małe ga­ba­ry­ty i re­la­tyw­nie ta­nie obiek­ty­wy to tyl­ko nie­któ­re z za­let pły­ną­cych z za­sto­so­wa­nia w lu­strzan­kach ana­lo­go­wych cy­fro­wych ne­ga­ty­wów. Kla­sycz­ny wy­gląd to już nor­ma w wie­lu apa­ra­tach cy­fro­wych.

Dla­cze­go więc taki pro­dukt ni­gdy tra­fił do pro­duk­cji? Te­mat ten po­dej­mo­wa­no kil­ku­krot­nie, nie­ste­ty w więk­szo­ści wy­pad­ków sta­ra­nia te koń­czy­ły się fia­skiem. Brak fun­du­szy, blo­ko­wa­nie pro­jek­tów przez kon­cer­ny fo­to­gra­ficz­ne? Po­pyt na pew­no by się zna­lazł. Wy­star­czy przy­kład Hasselblad‑a. Po wy­pro­du­ko­wa­niu tyl­nych, cy­fro­wych ścia­nek CFV-50c, ceny uży­wa­nych mo­de­li po­szy­bo­wa­ły w górę i po­now­nie po­czci­we „CM-ki” wró­ci­ły do ży­cia.

[su_youtube_advanced url=„https://youtu.be/PXy52e_R0YE” controls=„alt” rel=„no” https=„yes”]

Początek prac nad cyfrowymi ściankami to opracowywany w 2000 roku przez firmę Silicon Film Technologies projekt cyfrowych rolek do aparatów analogowych.

1,3‑milionowa ma­try­ca mia­ła zma­ga­zy­no­wać 24 zdjęć i współ­pra­co­wać z lu­strzan­ka­mi Ca­non i Ni­kon. Ze wzglę­du na nie­moż­li­we wów­czas do prze­sko­cze­nia pro­ble­my tech­nicz­nie, pro­dukt ni­gdy nie tra­fił na ry­nek.

silicon film technologies efs-1

Prototyp modułu EFS‑1

Po­mysł w po­dob­nej for­mie pró­bo­wał re­ak­ty­wo­wać w 2013 roku Ja­mes Jack­son z pro­jek­tem Di­gi­Pod. Mimo dzia­ła­ją­ce­go pro­to­ty­pu i obie­cu­ją­cych te­stów, twór­cy nie uda­ło się ze­brać środ­ków. Uzbie­rał nie­speł­na 8% sza­co­wa­nych kosz­tów, a po­szu­ki­wał je po­przez plat­for­mę In­die­go­go.

james-jackson-digipod

James Jackson z prototypem DigiPod

Je­dy­nym jak do dziś, uda­nym pro­jek­tem cy­fro­wej ścian­ki jest Fran­ken­ca­me­ra. Ko­ni­ca Auto S3 za­mie­nio­na w apa­rat cy­fro­wy przez 18-lat­ka z Wiel­kiej Bry­ta­nii. Przy po­mo­cy dru­kar­ki 3D i czę­ści z apa­ra­tu Sony NEX‑5. Jest to pro­jekt de­dy­ko­wa­ny do kon­kret­ne­go mo­de­lu i trud­no mó­wić o uni­wer­sal­no­ści ale to już jest to! Praw­dzi­wa cy­fro­wa ścian­ka tyl­na do apa­ra­tu 35mm.

[su_vimeo url=„https://vimeo.com/104858527”]

Naj­now­szy po­mysł to ty­tu­ło­wy pro­jekt cy­fro­we­go ad­ap­te­ra o na­zwie Pseu­do. Wy­po­sa­żo­ny był­by w peł­no-klat­ko­wą ma­try­cę, mo­duł Wi-Fi, wej­ście na kar­ty mi­croSD i za­si­la­ny był ba­te­rią AAA. Twór­ca pro­jek­tu, fil­mo­wiec Dale Cul­lis ma już coś na kształt pro­to­ty­pu. Pie­nią­dze ze zbiór­ki, ma już 24% sza­co­wa­nych kosz­tów, ma za­miar prze­zna­czyć na dal­sze ba­da­nia.

pseudo digital film canister

Projekt Pseudo digital film canister

Czy te pro­jekt osią­gnie ryn­ko­wy suk­ces? Naj­waż­niej­szy jest za­pał. Dale Cul­lis na swo­im blo­gu in­for­mu­je o po­stę­pach i wspar­ciu in­ter­ne­to­wej spo­łecz­no­ści. Trzy­mam kciu­ki i już od­ku­rzam swo­je­go Ni­ko­na F‑90.