Close

Fotografowie

Paweł Pierściński – Fotografia

Paweł Pierściński. Fotografia

Pa­weł Pier­ściń­ski – Fo­to­gra­fia”. Lu­bię wy­daw­nic­twa mo­no­gra­ficz­ne. Zwy­kle znam czy­jąś twór­czość wy­ryw­ko­wo – ja­kiś cykl albo wręcz po­je­dyn­cze zdję­cie. Mo­no­gra­fie po­zwa­la­ją mi po­znać twór­czość da­ne­go ar­ty­sty bli­żej. Wy­da­wa­ło mi się, że znam zdję­cia Paw­ła Pier­ściń­skie­go dość do­brze, a jed­nak były za­sko­cze­nia w al­bu­mie „Pa­weł Pier­ściń­ski – Fo­to­gra­fia”. Kie­dy nie było in­ter­ne­tu i In­sta­gra­ma, […]

Czytaj więcej

Marian Schmidt – pożegnanie

Marian Schmidt

7 mar­ca od­szedł z tego świa­ta Ma­rian Schmidt – fo­to­graf, za­ło­ży­ciel i dy­rek­tor War­szaw­skiej Szko­ły Fo­to­gra­fii i Gra­fi­ki Pro­jek­to­wej. Pa­mię­tam, jak w 1993 roku do re­dak­cji mie­sięcz­ni­ka FOTO (któ­re­go wte­dy by­łam re­dak­to­rem na­czel­nym) wszedł Ma­rian Schmidt, pan w sile wie­ku, si­wa­wy, w nie­co wy­cią­gnię­tym swe­ter­ku z dzia­ni­ny. Nie są­dzi­łam, że wła­śnie spo­ty­kam się z kimś, kto za­wa­ży na […]

Czytaj więcej

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów.

Fotograf poeta Katastrofa humanistów

Fo­to­graf po­eta. Ka­ta­stro­fa hu­ma­ni­stów. To zbiór fe­lie­to­nów opu­bli­ko­wa­nych pier­wot­nie na ła­mach pierw­sze­go w Pol­sce, in­ter­ne­to­we­go ma­ga­zy­nu fo­to­gra­fii – 5klatek.pl. Pierw­szy jest z 2006 r. Ostat­ni, za­ra­zem ty­tu­ło­wy, zo­stał na­pi­sa­ny spe­cjal­nie na po­trze­by wy­da­nia książ­ko­we­go w 2016 r. Je­śli ktoś zaj­rzy na ostat­nią stro­nę (ze stop­ką wy­daw­ni­czą), prze­ko­na się, że nie­zna­ny bli­żej au­tor to […]

Czytaj więcej

Zofia Rydet. Zapis, 1978–1990”

„Zofia Rydet. Zapis, 1978–1990” - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Zo­fia Ry­det. Za­pis, 1978–1990” – Mu­zeum Sztu­ki No­wo­cze­snej w War­sza­wie Cu­dze chwa­li­cie, swe­go nie zna­cie. To naj­krót­sze sło­wa, któ­ry­mi moż­na za­chę­cić mło­de po­ko­le­nie fo­to­gra­fów do za­po­zna­nia się z do­rob­kiem fo­to­graf­ki pra­wie nie­zna­nej, Zo­fia Ry­det nie zaj­mo­wa­ła się swo­im PR, co dziś jest głów­nym za­ję­ciem wie­lu (przy oka­zji) fo­to­gra­fu­ją­cych.

Czytaj więcej