Close

Hasselblad x1d – drugi bezlusterkowiec.

hasselblad x1d

Pierwszym był Hasselblad Superwide C

Dla­cze­go Has­sel­blad x1d ma być dru­gim? Od razu śpie­szę z wy­ja­śnie­niem. Daw­no temu, ro­biąc zdję­cia do pra­cy dy­plo­mo­wej, mia­łem przy­jem­ność uży­wać apa­ra­tu Has­sel­blad Su­per­wi­de C z obiek­ty­wem BIOGON 38mm f/4.5. Obiek­tyw przy­mo­co­wa­nym na sta­łe do kor­pu­su! Dla for­ma­tu 6×6, 38 mm to bar­dzo sze­ro­ko. Pil­nu­jąc pio­nów i po­zio­mów pod­czas fo­to­gra­fo­wa­nia otrzy­my­wa­li­śmy ład­ny, bar­dzo sze­ro­ki kąt wi­dze­nia bez znie­kształ­ceń.


Hasselblad Super Wide C

Zdjęcie wykonane modelem Hasselblad Super Wide C

Jako pra-bez­lu­ster­ko­wiec, nie miał żad­ne­go pod­glą­du ob­ra­zu, oprócz lup­ki z po­ziom­ni­cą – ce­low­ni­ka do ogól­ne­go ka­dro­wa­nia. Trze­ba było po­sia­dać wie­dzę z opty­ki by zdję­cia były ostre. W cza­sach ana­lo­go­wych wszy­scy wie­dzie­li co to jest głę­bia ostro­ści i jak jej uży­wać:-). Po­rów­nu­jąc z dzi­siej­szym kon­struk­cja­mi, mo­że­my śmia­ło po­wie­dzieć, że to wła­śnie przo­dek obec­nych bez­lu­ster­kow­ców, a na pew­no przo­dek Hasselblad‑a X1d. Obiek­tyw z mo­du­łem re­je­stru­ją­cym ob­raz, nic wię­cej.

hasselblad x1d

Hasselblad Super Wide C i Hasselblad x1d. Mniej więcej w proporcjach.

Wielkość modelu Hasselblad x1d w stosunku do możliwości jest jego główną i niepodważalną zaletą.

Fir­ma Has­sel­blad wi­dząc na­ra­sta­ją­cą po­pu­lar­ność apa­ra­tów bez­lu­ster­ko­wych chce prze­nieść ją na apa­ra­ty śred­nie­go for­ma­tu. Może zdą­żą jako pierw­si? Po pię­tach dep­cze jej Fuji ze swo­im mo­de­lem GFX 50S. Może idzie rów­nież za gło­sa­mi wła­snych użyt­kow­ni­ków i bu­du­je śred­nio­for­ma­to­wy apa­rat praw­dzi­wie mo­bil­ny? Apa­rat któ­ry bez pro­ble­mu weź­mie­my w ple­ner i ob­słu­ży­my jed­ną ręką. Coś na kształt daw­nych mo­de­li Fuji, np. Fu­ji­film GF670, Plau­bel Ma­ki­na 67 lub Ma­miya 6 czy 7.

W tym fil­mie moż­na zo­ba­czyć cie­ka­we po­rów­na­nie śred­nio­for­ma­to­wych apa­ra­tów „mo­bil­nych”. Jest tu rów­nież mój ulu­bio­ny Has­sel­blad Xpan!

[su_youtube url=„https://youtu.be/38plXCYCvKQ”]

Wła­ści­wie to pró­bu­je zbu­do­wać. Wszyst­kie pre­zen­ta­cje opie­ra­ją się na eg­zem­pla­rzach te­sto­wych, przed­pro­duk­cyj­nych. Są to dzia­ła­ją­ce pro­to­ty­py ale nie ma jesz­cze do­stęp­nych zdjęć zro­bio­nych mo­de­lem Has­sel­blad x1d. Apa­rat opra­co­wa­no i ma być pro­du­ko­wa­ny cał­ko­wi­cie w Szwe­cji. Jest to pod­kre­śla­ne na każ­dym kro­ku przez pro­du­cen­ta. Na­wet na kor­pu­sie wy­gra­we­ro­wa­no in­for­ma­cję o tym. Taki za­bieg mar­ke­tin­go­wo – pre­sti­żo­wy?

hasselblad-x1d-shuter

Has­sel­blad od­szedł od współ­pra­cy z Fuji i pro­duk­cję obiek­tów, na pod­sta­wie wła­snych pro­jek­tów, po­wie­rzył ja­poń­skiej fir­mie Nit­to Opti­cal. CEO Has­sel­bla­da Per­ry Oosting py­ta­ny o po­wo­dy zmia­ny wie­lo­let­nie­go part­ne­ra tech­nicz­ne­go ra­czej mil­czy? Może to roz­sta­nie wy­ni­kło z wła­snych, śred­nio­for­ma­to­wych pro­jek­tów Fuji?

Jeżeli zapowiedzi i zakładane parametry się potwierdzą Hasselblad x1d będzie przełomem na rynku.

Hasselblad x1d

Bę­dzie mały, mniej­szy od lu­strza­nek pro­fe­sjo­nal­nych. Wy­po­sa­żo­ny w ma­try­cę CMOS – 50 mln px w roz­mia­rze 43,8 × 32,9 mm z roz­pię­to­ścią to­nal­ną – 14. stop­ni przy­sło­ny. Bę­dzie prak­tycz­ny – wy­mien­ne obiek­ty­wy, in­tu­icyj­nie ob­słu­gi­wa­ny – in­ter­fejs wzo­ro­wa­ny na smart­fo­nach. I tani – po­rów­nu­jąc oczy­wi­ście z in­ny­mi mo­de­la­mi mar­ki. Sprze­daż ma ru­szyć na wio­snę. Po­cze­ka­my, zo­ba­czy­my.

Pierw­sza kon­fe­ren­cja pre­zen­tu­ją­ca apa­rat Has­sel­blad x1d od­by­ła się w Go­then­burg w Szwe­cji.
[su_youtube url=„https://youtu.be/Tah8tiFLBZc”]

Zdjęcia pochodzą z materiałów prasowych producenta, a pierwsze jest moje.