Close

Safari zawiesza system macOS Sierra podczas pracy i zamykania

safari zawiesza system macOS

Jak odinstalować Safari przy pomocy CleanMyMac?

Ostat­nio przy­tra­fi­ła mi się przy­go­da z Sa­fa­ri. Sa­fa­ri za­wie­sza sys­tem ma­cOS Sier­ra pod­czas pra­cy i za­my­ka­nia. Po kil­ku mi­nu­tach pra­cy tak sku­tecz­nie, że za­wie­szał rów­nież cały kom­pu­ter. Nie po­ma­ga­ło na­wet kla­sycz­ne „wy­muś za­koń­cze­nie”. Do­pie­ro po ręcz­nym za­mknię­ciu pro­ce­su w „mo­ni­to­rze ak­tyw­no­ści” apli­ka­cja koń­czy­ła ła­ska­wie pra­cę.

Komputer mocno się rozgrzewa, iStat pokazuje 72 stopnie, wiatraki zaczynają wyć z przepracowania, tragedia.

Za­czą­łem szu­kać tra­dy­cyj­nie po­mo­cy w sie­ci, ale pod­sta­wo­we me­to­dy w po­sta­ci czysz­cze­nia pre­fe­ren­cji czy pa­mię­ci pod­ręcz­nej nic nie dają. Czę­sto trze­ba szu­kać bar­dzo ukry­tych pli­ków co może po­wo­do­wać ja­kieś po­mył­ki i ew. szko­dy przy ka­so­wa­niu. Za­sto­so­wa­łem na­wet me­to­dę eks­tre­mal­ną w po­sta­ci prze­in­sta­lo­wa­nia sys­te­mu. Sa­fa­ri jako zin­te­gro­wa­ne z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym nie moż­na tak po pro­stu od­in­sta­lo­wać. Trze­ba in­sta­lo­wać z sys­te­mem. Też fia­sko, da­lej się wie­sza.

We wcze­śniej­szych wer­sjach sys­te­mu OS X, do Yose­mi­te, moż­na było bez więk­szych pro­ble­mów od­in­sta­lo­wać Sa­fa­ri. Ope­ra­cję moż­na było prze­pro­wa­dzić wła­ści­wie każ­dym pro­gra­mem do czysz­cze­nia sys­te­mu.

Pró­bo­wa­łem rów­nież apli­ka­cji Cle­an­My­Mac, ale tu Sa­fa­ri na­wet się nie wy­świe­tla! Szu­ka­ją da­lej pa­ra­dok­sal­nie tra­fi­łem po­now­nie na prze­pis jak za­ra­dzić pro­ble­mo­wi z udzia­łem Cle­an­My­Mac, ale za­sto­so­wa­ny z in­nej stro­ny. Nie z po­zio­mu apli­ka­cji tyl­ko Fin­de­ra.

Safari zawiesza system macOS, jak odinstalować Safari przy pomocy CleanMyMac?

safari zawiesza system macOS

Jak na­pi­sa­łem na po­cząt­ku Sa­fa­ri nie od­in­sta­lu­je­my jak każ­dy inny pro­gram. Prze­pro­wa­dza­my coś na kształt cał­ko­wi­te­go re­se­tu wszyst­kich moż­li­wych usta­wień, a do wie­lu z ich cięż­ko jest się do­stać ręcz­nie. Coś w ro­dza­ju wy­ze­ro­wa­nia, jak w iPho­nie. Ka­su­je­my wszyst­ko, pre­fe­ren­cje, kar­ty, do­dat­ki itp. Je­że­li nie mamy ku­pio­ne­go Cle­an­My­Mac star­czy wer­sja prób­na.

safari zawiesza system macOS

Otwie­ra­my okno Apli­ka­cje, prze­no­si­my iko­nę Sa­fa­ri na iko­nę Cle­an­My­Mac. Cle­an­My­Mac się uru­cho­mi i wy­świe­tli wszyst­kie skład­ni­ki Sa­fa­ri. Przy iko­nie sa­mej apli­ka­cji po­ja­wia się ko­mu­ni­kat „jest to za­bez­pie­czo­ny pro­gram sys­te­mo­wy, któ­re­go nie moż­na usu­nąć…” Kli­ka­my „usuń”.

safari zawiesza system macOS

Po ta­kiej ope­ra­cji Sa­fa­ri jak nowe :-). Trze­ba jed­nak po­now­nie za­in­sta­lo­wać wszyst­kie ewen­tu­al­ne do­dat­ki. Przy oka­zji moż­na spraw­dzić co szko­dzi­ło.