Close

komputer dla fotografa

Cyfrowe archiwum fotografa czyli obudowa na dyski Icy Box RD3620SU3

Icy Box RD3620SU3

Daw­no, daw­no temu w od­le­głej prze­szło­ści cza­sów ana­lo­go­wych fo­to­gra­fii nie było ta­kich urzą­dzeń jak Icy Box RD3620SU3, a każ­dy sza­nu­ją­cy się i swo­ją pa­sję fo­to­graf po­sia­dał ar­chi­wum swo­ich ne­ga­ty­wów. Dro­go­cen­ne ma­te­ria­ły były prze­cho­wy­wa­ne w spe­cjal­nych per­ga­mi­no­wych ko­szul­kach, każ­dy miał swo­je miej­sce w opi­sa­nych se­gre­ga­to­rach czy pu­deł­kach z bez­kwa­so­wej tek­tu­ry. Je­że­li na­sza pa­sja, lub pra­ca, roz­wi­ja­ła się, […]

Czytaj więcej

Dobry monitor graficzny jest najważniejszy

eizo cg246 dobry monitor graficzny

Do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny i oświe­tle­nie na­szej cy­fro­wej ciem­ni jest naj­waż­niej­sze. Dla­cze­go w ty­tu­le po­sta­wi­łem taką tezę? Waż­niej­szy od ja­ko­ści apa­ra­tu, któ­rym ro­bi­my zdję­cia, od obiek­ty­wu doń przy­mo­co­wa­ne­go. Po­nie­waż, do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny oraz do­brze oświe­tlo­ne miej­sce pra­cy fo­to­gra­fu­ją­ce­go, jego „cy­fro­wa ciem­nia”, skła­da się na wła­ści­wy efekt koń­co­wy, czy­li jak będą wy­glą­dać jego zdję­cia.

Czytaj więcej

Safari zawiesza system macOS Sierra podczas pracy i zamykania

safari zawiesza system macOS

Jak od­in­sta­lo­wać Sa­fa­ri przy po­mo­cy Cle­an­My­Mac? Ostat­nio przy­tra­fi­ła mi się przy­go­da z Sa­fa­ri. Sa­fa­ri za­wie­sza sys­tem ma­cOS Sier­ra pod­czas pra­cy i za­my­ka­nia. Po kil­ku mi­nu­tach pra­cy tak sku­tecz­nie, że za­wie­szał rów­nież cały kom­pu­ter. Nie po­ma­ga­ło na­wet kla­sycz­ne „wy­muś za­koń­cze­nie”. Do­pie­ro po ręcz­nym za­mknię­ciu pro­ce­su w „mo­ni­to­rze ak­tyw­no­ści” apli­ka­cja koń­czy­ła ła­ska­wie pra­cę.

Czytaj więcej

Stary Mac Pro i może.

Mac Pro Early 2008

Od­wo­łu­ję się do kla­sy­ki w ty­tu­le, ale i bo­ha­ter jest kla­sy­kiem, Mac Pro Ear­ly 2008. Kom­pu­ter tech­no­lo­gicz­nie sta­ry, sie­dem lat to już nie jed­na, a kil­ka epok tech­no­lo­gicz­nych, ale kil­ka cech nie po­zwa­la po­mi­nąć go je­że­li ktoś my­śli o zmia­nie kom­pu­te­ra. Przez dłu­gi czas by­łem zwo­len­ni­kiem Mac mini, mały, efek­tow­nie wy­glą­da­ją­cy na biur­ku, pra­wie […]

Czytaj więcej