Close

Adobe DNG Profile Editor czy X Rite ColorChecker Passport – jak używać?

adobe dng profile editor

Adobe DNG Profile Editor czy X Rite ColorChecker Passport – czyli spór o wyższość świąt Wielkiej Nocy nad Bożego Narodzenia.

Ja­kiś czas temu pi­sa­łem o X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport jako o bar­dzo przy­dat­nym na­rzę­dziu do pra­cy z ko­lo­ra­mi w post­pro­duk­cji zdjęć. Ar­ty­kuł ten wy­wo­łał dość dłu­gą dys­ku­sję z jed­nym z czy­tel­ni­ków i po­wsta­nie ko­lej­nych py­tań do­ty­czą­cych za­rzą­dza­nia bar­wą. Po­ja­wił się wą­tek dru­gie­go pro­gra­mu do two­rze­nia pro­fi­li ICC, Ado­be DNG Pro­fi­le Editor.

Obie aplikacje finalnie służą do tego samego. Na podstawie zdjęcia 24 polowej tablicy barwnej ColorChecker Classic generują profil ICC, ale jak zwykle, „diabeł tkwi w szczegółach”.

x-rite-colorchecker-classic-card
24 polowa tablica X Rite ColorChecker Classic

Za­cznij­my od sa­mej ta­bli­cy. Jest to spe­cjal­nie opra­co­wa­ny wzór tzw. „ko­lo­rów kry­tycz­nych”, tzn. trud­nych w otrzy­ma­niu wier­no­ści od­two­rze­nia jak i pod­sta­wo­wych w za­sto­so­wa­niach prze­my­sło­wych i na­uko­wych. Każ­de pole jest od­dziel­nie bar­wio­ne by mak­sy­mal­nie wy­eli­mi­no­wać błę­dy reprodukcji.

Patrząc od góry i od lewej, X Rite ColorChecker Classic składa się z:

  • rząd 1, po­zy­cja 1–2: ko­lo­ry skó­ry; po­zy­cja 3–4: nie­bo i liście
  • po­zy­cja 5–6 oraz cały rząd 2: od­cie­nie na­tu­ral­ne i bar­wy pochodne
  • rząd 3: ko­lo­ry RGBCMY
  • rząd 4: neu­tral­ne szarości

Pod tym lin­kiem mo­że­cie po­brać plik pdf ze szcze­gó­ło­wym opi­sa­niem w war­to­ściach RGBCIE L*a*b* po­szcze­gól­nych pól. Stwo­rze­nie so­bie ta­kiej ta­bli­cy w pro­gra­mie gra­ficz­nym, po­ma­ga przy póź­niej­szej pra­cy z mo­ni­to­rem czy dru­kar­ką. Mo­że­my po­rów­nać wzro­ko­wo otrzy­ma­ny efekt z X Rite Co­lor­Chec­ker Clas­sic i mieć punkt wyj­ścia do kalibracji.

Pa­mię­taj­my, że oce­nę wi­zu­al­ną ro­bi­my tyl­ko w od­po­wied­nich wa­run­kach oświe­tle­nio­wych. Świa­tło o tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej ok. 5500 K i w neu­tral­nym oto­cze­niu. Do oświe­tle­nia biur­ka star­czą dwie 18 wa­to­we swie­tlów­ki. Je­że­li uży­wa­my świe­tló­wek to tyl­ko li­nio­wych, o współ­czyn­ni­ku RA zbli­żo­nym do 100 i od­po­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej, np. Phi­lips MASTER TL‑D 90 Gra­phi­ca typ 950. Nie uży­wa­my świe­tló­wek akwa­ry­stycz­nych, świe­cą pra­wie ul­tra­fio­le­tem i nie są li­nio­we. Do­mo­we z ko­lei mają tem­pe­ra­tu­rę bar­wo­wą oko­ło 3000 K.

Teraz o temacie, Adobe DNG Profile Editor czy X Rite ColorChecker Passport?

Na po­czą­tek jed­na pod­sta­wo­wa uwa­ga. My jako fo­to­gra­fo­wie de­cy­du­je­my o tym jak bę­dzie wy­glą­da­ło na­sze zdję­cie! Sto­so­wa­nie pro­fi­li nie jest żad­nym przy­mu­sem. Je­że­li efekt koń­co­wy bez pro­fi­lu nam od­po­wia­da to bar­dzo do­brze. Pro­fi­le i apli­ka­cje do nich, to tyl­ko pomoc.

Obie apli­ka­cje po­wsta­ły do tego sa­me­go. Two­rzą przy po­mo­cy X Rite Co­lor­Chec­ker Clas­sic pro­fil barw­ny apa­ra­tu fo­to­gra­ficz­ne­go w za­sta­nej sy­tu­acji zdję­cio­wej. Oświe­tle­nie – tem­pe­ra­tu­ra bar­wo­wa – filtr – obiek­tyw – ma­try­ca z opro­gra­mo­wa­niem apa­ra­tu. To pod­sta­wo­we zmien­ne któ­re wpły­wa­ją na na­sze zdję­cia. Aby nad tym za­pa­no­wać i uła­twić so­bie pra­cę uży­wa­my pro­fi­li barwnych.

Ado­be, ze swo­im DNG Pro­fi­le Edi­tor było pre­kur­so­rem w tej dzie­dzi­nie. Wpro­wa­dzi­li do Ca­me­ra Raw moż­li­wość wy­bo­ru pro­fi­li i ich two­rze­nia. Z cza­sem przy­go­to­wa­li pod­sta­wo­we pro­fi­le dla Ca­no­nów i Ni­ko­nów. Po­nie­waż DNG Pro­fi­le Edi­tor nie zmie­nił się od po­cząt­ku ist­nie­nia, pra­ca z nim jest dość to­por­na. Mu­si­my mieć ta­bli­cę X Rite Co­lor­Chec­ker Clas­sic. Po wy­ko­na­niu zdję­cia ta­bli­cy te­sto­wej kon­wer­tu­je­my plik na for­mat DNG. Ręcz­nie do­da­je­my do apli­ka­cji, wska­zu­je­my od­po­wied­nie pola te­sto­we, wy­bie­ra­my spo­sób ge­ne­ro­wa­nia pro­fi­lu, za­pi­su­je­my i już... uff.

X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport jest ty­po­wym przy­kła­dem ewo­lu­cji lub na­wet re­wo­lu­cji? Bio­rąc naj­lep­sze, do­da­jąc swo­je roz­wią­za­nia i tro­chę mar­ke­tin­gu X Rite pre­zen­tu­je kom­plet­ny, mak­sy­mal­nie uprosz­czo­ny spo­sób na ge­ne­ro­wa­nie pro­fi­li barw­nych. Je­że­li bę­dzie­my uży­wać plu­gi­nów do Lightroom‑a czy Ca­me­ra Raw na­sza pra­ca ogra­ni­czy się do wy­bo­ru zdję­cia i klik­nię­cia „export”. Opro­gra­mo­wa­nie zro­bi resz­tę. Samo urzą­dze­nie jest o po­ło­wę mniej­sze od ta­bli­cy X Rite Co­lor­Chec­ker Clas­sic. Za­wie­ra do­dat­ko­wo ta­bli­ce sza­rą i bia­łą słu­żą­ce do usta­wia­nia ba­lan­su bie­li. Jest za­mknię­te w wy­god­nym i wy­trzy­ma­łym, kie­szon­ko­wym etui. To ten marketing.

Otrzymane profile będą porównywalne, ale...

W X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport nie mamy wpły­wu na spo­sób po­wsta­wa­nia pro­fi­lu. Z tego po­wo­du, przy­naj­mniej ja, wpro­wa­dzam cza­sa­mi ręcz­ne po­praw­ki, głow­nie kon­trast. W Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor mo­że­my wpły­wać na koń­co­wy pro­fil bar­dzo moc­no. Je­że­li chce­my uzy­skać „czy­sty” pro­fil, taki jak z X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport, po­win­ni­śmy wy­brać w edy­cji wła­ści­wą krzy­wą to­nal­ną. Musi być to „Ca­me­ra Raw De­fault” lub „Li­ne­ar”. Je­że­li wy­bie­rze­my „Base Pro­fi­le” pro­gram bę­dzie uży­wał jako wzor­ca pro­fi­li za­pi­sa­nych w sys­te­mie np. Ado­be Ca­me­ra Neu­tral. Jest to głów­ny po­wód róż­nic w otrzy­ma­nych pro­fi­lach i przy­czy­na pro­ble­mów z sa­my­mi pro­fi­la­mi w póź­niej­szej edycji.

adobe-dng-profile-editor-linear
Adobe DNG Profile Editor z krzywą „Linear”

Przy zachowaniu takich samych schematów, profile są porównywalne i to jest najważniejsze.

Resz­ta to su­biek­tyw­ne od­czu­cia i de­cy­zje. X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport jest wy­god­niej­szy w uży­ciu. W trak­cie zdjęć jak i przed mo­ni­to­rem. Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor wy­ma­ga od nas wię­cej za­cho­du i po­sia­da­nia od­dziel­nej kar­ty wzorca.

Koszt po­rów­ny­wal­ny.

  • X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport – ok. 390 zł
  • wzo­rzec X Rite Co­lor­Chec­ker Clas­sic; wer­sja mini– 340 zł, wer­sja stan­dar­do­wa, ok. 390 zł.