Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Blog o fotografii

tadeusz wierzbicki maski

Bia­łe jest zło­te, czy niebieskie?

Tech­no­lo­gicz­ne roz­ter­ki dokumentalisty. Ta­de­usz Wierz­bic­ki Ma­ski – to je­den z wie­lu pro­jek­tów ar­ty­sty re­ali­zo­wa­nych od wie­lu lat i zna­nych na ca­łym świe­cie. To pro­jek­cje świa­tła od­bi­ja­ne­go od spe­cjal­nie spre­pa­ro­wa­nych lu­ster. Zwy­kle pre­zen­to­wa­ne w po­miesz­cze­niach za­mknię­tych np.…
Czytaj dalej...

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej­sze teksty

fotografia w pobliżu

Fo­to­gra­fia w pobliżu

Do­bre ka­dry mo­gą cze­kać na nas tuż obok na­sze­go do­mu. Fo­to­gra­fia w pobliżu. Wie­lu lu­dzi pró­bu­je fo­to­gra­fo­wać „pięk­ne miej­sca”, tak jak…
Czytaj dalej...
wielkanoc czas refleksji

Na­sze fotografie

Wiel­ka­noc czas re­flek­sji, śmier­ci, po­wro­tów i radości. Wiel­ka­noc czas re­flek­sji i po­wro­tu do życia. Ni­kon D700, ISO 1600, t-1/250s, f-4; obiek…
Czytaj dalej...
Wystawa fotograficzna „Gdzieś” małgorzata mikołajczyk

Na­sze fotografie

„Gdzieś” – fo­to­gra­fie, wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Zdję­cie z wer­ni­sa­żu wy­sta­wy fo­to­gra­ficz­ne…
Czytaj dalej...
zdjęcia wiosny kanak

Na­sze fotografie

Zdję­cia wio­sny, czy to już wiosna? Zdję­cia wio­sny na Ursynowie. Ni­kon D700, ISO 200, t-1/500s, f-8; obiek­tyw Nik­kor AF-D 35⁄2
Czytaj dalej...