Close

20. kilometr – Orlen Warsaw Marathon na Ursynowie

ORLEN Warsaw Marathon

Od kilku edycji trasa Orlen Warsaw Marathon przebiega przez Ursynów.

Tak się skła­da, że 20. ki­lo­metr bie­gu Or­len War­saw Ma­ra­thon jest usy­tu­owa­na pra­wie pod moim do­mem. Przy oka­zji, jest to do­sko­na­ły przy­kład, że nie trze­ba się da­le­ko ru­szać by ro­bić zdję­cia. Taka fo­to­gra­fia w po­bli­żu.

Zwo­len­ni­kiem za­my­ka­nia po­ło­wy mia­sta i dwóch głów­nych ulic Ur­sy­no­wa dla im­prez ma­so­wych nie je­stem, ale mam pe­łen sza­cu­nek dla sa­mych uczest­ni­ków – bie­ga­czy. Na 20. ki­lo­me­trze do­sko­na­le wi­dać jak cięż­ka jest za­ba­wa w ma­ra­toń­czy­ka. Ja spe­cja­li­zu­ję się w sprin­cie po­ści­go­wym, a ści­gam głów­nie au­to­bu­sy.